Информация

Списък на учебниците за учебната 2023-2024 година


Правилник за дейността на ГПЧЕ „Йордан Радичков“

Заповед за актуализация  на Правилник за дейността на ГПЧЕ „Йордан Радичков“

Годишен план за дейността на ГПЧЕ „Йордан Радичков“

Правилник за вътрешния трудов ред

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд

Стратегия за развитие на ГПЧЕ „Йордан Радичков“ – Видин

Заповед за актуализация на документи

Учебен план на ГПЧЕ „Йордан Радичков“

Заповед за утвърждаване на документи, регламентиращи дейността на училището по отношение обхвата и задържането на учениците в училище, превенция на тормоза и насилието и работа при кризисна интервенция

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи (2022 – 2023 учебна година), ГПЧЕ „Йордан Радичков” – Видин

Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище в ГПЧЕ „Йордан Радичков“ през учебната 2022-2023 година

План за работа на комисията за кризисна интервенция

План-програма за противодействие на тормоза и насилието

План за контролната дейност на директора през учебната 2022/2023 година

Мерки за повишаване качеството на образованието в ГПЧЕ „Йордан Радичков“ – Видин

Форми на обучение в ГПЧЕ „Йордан Радичков“ – Видин

Дневен режим

Етичен кодекс