Информация

Списък на учебниците за учебната 2019-2020 година


Правилник за дейността на ГПЧЕ „Йордан Радичков“

Годишен план за дейността на ГПЧЕ „Йордан Радичков“

Правилник за вътрешния трудов ред

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд

Стратегия за развитие на ГПЧЕ „Йордан Радичков“ – Видин

Учебен план на ГПЧЕ „Йордан Радичков“

План за дейности на ГПЧЕ „Йордан Радичков“ в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността през периода 2017-2018г.

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи (2017-2018)

Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище в ГПЧЕ „Йордан Радичков“ през учебната 2017-2018 година

ПЛАН за дейността на методическото обединение на класните ръководители през учебната 2017-2018 година

Дневен режим

Спортен календар

Етичен кодекс


Седмично разписание за I срок на учебната 2019-2020

График за консултации по учебни предмети за I срок на 2019/2020 учебна година

График за консултации с родители за I срок на 2019/2020 учебна година

График за класни и контролни работи за I срок на 2019/2020 учебна година

Класни ръководители и класни стаи за учебната 2019-2020