Информация

Списък на учебниците за учебната 2022-2023 година


Правилник за дейността на ГПЧЕ „Йордан Радичков“

Годишен план за дейността на ГПЧЕ „Йордан Радичков“

Правилник за вътрешния трудов ред

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд

Стратегия за развитие на ГПЧЕ „Йордан Радичков“ – Видин

Заповед за актуализация на документи

Учебен план на ГПЧЕ „Йордан Радичков“

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи (2021 – 2022 учебна година), ГПЧЕ „Йордан Радичков” – Видин

Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище в ГПЧЕ „Йордан Радичков“ през учебната 2021-2022 година

Мерки за повишаване качеството на образованието в ГПЧЕ „Йордан Радичков“ – Видин

Форми на обучение в ГПЧЕ „Йордан Радичков“ – Видин

Дневен режим

Етичен кодекс