Клуб „Млад преводач”

Осъществяване на прав и обратен превод на английски и български текстове от различни жанрове.


Видове превод и трудности, срещани при превода

Прав и обратен превод

При правия превод – от чужд на роден език – стиловото изглаждане е по-лесно, защото това не е проблем на родния език. При обратния превод – от роден на чужд език – това стилово изглаждане е по-трудно. Често се среща правилен граматически превод – всяко изречение само по себе си е правилно, но текстът като цяло звучи тромаво и изкуствено.

Превод на художествена литература

 1. Идиоми – често е трудно да се намери точното съответствие на идиомите на другия език, както и те да се предадат в подходящия стил – книжовен език, разговорен език, жаргон, диалект. Например: “да хвърлиш топа”, “до гушнеш букета” – to kick the bucket.
 2. Пословици и поговорки – като цяло поговорките обикновено имат съответствие в почти всички европейски езици, но символиката често е различна.
  Примери: Всяка жаба да си знае гьола – Every sow to its trough.
  На български говорим за жаба, а на английски за свиня.
  Всяко зло за добро – Every cloud has a silver lining.
  Клин клин избива – To bite the hair of the dog that bit you.
 3. Реалии – това са понятия и реалности, които съществуват в едното общество,  но не и в другото. Обикновено или се взема чуждицата и се дава обяснение под линия (шериф, дилижанс), или чуждицата не се споменава, а просто се обяснява понятието (grand jury – в американската съдебна система разширен състав съдебни заседатели, които решават дали да се предяви обвинение).
 4. Жаргон и диалект – трудно е да се намери съответствието – дали става дума за младежки жаргон (яко – cool; “споко” – chill out), дали е жаргон на криминални групи, както е понякога в детективската литература. Същото важи за диалектите – изключително трудно е да се превежда негърският диалект от американския Юг, например, защото ние нямаме такова разделение между обществени групи и географски региони

Превод на специализирана литература

            Най-сериозният проблем са термините. Наличните речници не винаги са достатъчно пълни и верни, защото често са писани или от филолози, които не са достатъчно добре запознати с тънкостите в съответната сфера, или от специалисти, които не са достатъчно добре подготвени по езика. Специализирани преводи задължително трябва да се правят чрез постоянни консултации със специалист – или под редакцията на специалист. Същото важи и за научните текстове – те задължително имат нужда не само от езиков редактор, но и от научен редактор.

Устен превод

При устния превод се срещат същите трудности по отношение на терминологията, стиловото изглаждане и естественото звучене на чуждия език. Срещат се и допълнителни трудности поради естеството на превода в реално време.

 1. Синхронен (симултанен) превод – при сложен изказ или при много бързо говорене на оратора е трудно да се преведе всичко и точно. Преводът върви съвсем малко след оригинала и ако поантата е в края на изречението, е възможно да се пропусне началото на следващото.
 2. Консекутивен превод – при него се изчаква ораторът да спре, за да се преведе казаното от него. Някои хора говорят много дълго и е трудно да се запомни всичко казано – понякога има и доста цифри, имена и т.н., или правят паузи не на логически правилното място, накъсват мисълта си и затрудняват логическата подреденост на превода. Или използват специфични шеги или поговорки, които човек трудно може да преведе моментално.

Нашите разработки:

Прав превод: Sharing to learn, Helping yourself

Обратен превод: Translation Vezhinov