Трудовият пазар в училище

Гимназия с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков“ завърши успешно проект „Трудовият пазар в училище“ с номер 2019-1-BG01KA229-062582_1 по програма Еразъм+, съфинансирана от Европейския съюз, по секторна програма КА2 „Сътрудничество за иновации и обмяна на добри практики“, сектор КА229 „Партньорства за училищен обмен“. ЗПЧЕ започна работа по този проект през 2019 г. Поради пандемията от Ковид-19, дейностите по проекта бяха временно намалени, като действието на проекта беше удължено с 12 месеца до 31.08.2022г.

ГПЧЕ беше координатор на проекта „Labour market at school“. Партньори по проекта бяха училища от Гърция, Италия, Португалия и Турция. Проектът бе насочен към ученици на възраст 15-17 години.

Основните цели на проекта бяха осъществени успешно. Учениците от училищата в партньорството по проекта придобиха умения за развитие на предприемачество, които да използват за бъдещото си образование. Проектът разви и обогати предприемаческото мислене на учениците, като им позволи да разработват съвместни бизнес идеи, с които те получиха по-добро разбиране на света на бизнеса. Учениците се запознаха с икономиката в региона на всяко партньорско училище, срещнаха се с различни предприемачи и представители на бизнеса в областта на всяко партньорско училище. Целта на проекта бе учениците постигната: учениците си сътрудничиха и създадоха иновативни бизнес идеи, които са пригодени към икономиката в региона на съответната държава.

Беше проведена първата обучителна дейност в гр. Фатима, Португалия от 02.02.2020 до 8.02.2020г. Темата на дейностите беше: „ Португалската икономика и стартиращи фирми в областта на информационните технологии“. Шест ученици от ГПЧЕ се включиха в работната група и обсъждаха бизнес планове за създаване на стартиращи фирми.

Поради пандемията от Ковид 19 дейностите по проекта бяха намалени, но след отмяната на извънредните мерки бяха успешно осъществени всички планирани дейности. От 31.01.2022 до 04.02.2022 се проведе онлайн втората обучителна дейност на тема „Гръцката икономика и стартиращи предприятия в селското стопанство“

Третата обучителна дейност по проекта с действително участие на ученици и учители се проведе в Кахраманмараш, Турция по тема „Турската икономика и стартиращи фирми в индустрията за красота“ от 20.03.2022 до 26.03.2022г.

По време на пролетната ваканция от 4 до 8.04.2022г. ГПЧЕ беше домакин на 4-та обучителна дейност на тема: „Българската икономика и стартиращи малки производствени предприятия“.

Последната обучителна дейност се проведе в гр. Виесте, Италия на тема „Италианската икономика и стартиращи фирми в областта на дейностите на открито и в спорта“ от 15.05.2022 до 21.05.2022г.

Общо 32 учители и ученици участваха пряко в дейностите по проекта, като още 120 ученици се включиха в различни дейности по проекта. Партньори по проекта ни бяха Център за кариерно ориентиране, с ръководител Силвия Ставрева, Българската стопанско-промишлена палата, с ръководител Красимир Йорданов, и Бизнес център с ръководител Евтим Стефанов, които се включиха като обучители в различни дейности по проекта.

Проектът запозна учениците с местната икономика на петте страни партньори, какво означава предприемачество и как се прави бизнес план.

Учениците се запознаха с различни култури и получиха по-добро разбиране на междукултурните отношения. По време на всички обучителни дейности те работиха в групи с ученици от различни националности и писаха бизнес планове за стартиращ бизнес. От всяка обучителна дейност в различна държава групите създаваха по 5 бизнес планове. Нашите ученици участваха във всички 5 обучителни дейности и участваха в създаването на 25 бизнес планове, които бяха събрани в електронна книга: https://bit.ly/3DFMkV8

Повече за проект “Трудовият пазар в училище“ може да намерите на сайта на проекта: https://erasmusproject229.wixsite.com/labourmarketatschool

_________________________________________

Гимназия с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков“ работи по проект „Трудовият пазар в училище“ с номер 2019-1-BG01KA229-062582_1,  ключова дейност „Партньорства за училищен обмен“, по  програма Еразъм + на Европейската комисия.

ГПЧЕ е координатор на проекта „Labour market at school“. Период на изпълнение на проекта 2019-2021. Партньори по проекта са училища от Гърция, Италия, Португалия и Турция.  Проектът е насочен към ученици на възраст 16-18 години oт 10 и 11 клас. Нашето училище е координатор на проекта, а Камелия Георгиева, учител по английски език, е лице за контакти.

Основните  цели на проекта са: учениците от училищата в партньорството по проекта да придобият умения за развитие на предприемачество, които могат да използват за избор на бъдещото си образование. Проектът ще развие и обогати предприемаческото мислене на учениците, като им позволи да разработват съвместни бизнес идеи, които ще осигурят по-плавния им преход от училище към света на бизнеса. Учениците ще се запознаят с  икономиката в региона на всяко партньорско училище, ще се срещнат с различни предприемачи и представители на  бизнеса. Целта на проекта е учениците да си сътрудничат и да създават иновативни бизнес идеи, които да са пригодени към икономиката в региона на съответната държава.

Всеки обмен на ученици ще включва различна тема:

 1. C1 – февруари 2020 г. – Португалската икономика и стартиращи фирми в областта на информационните технологии;
 2. C2 – май 2020 г. – Гръцката икономика и стартиращи предприятия в селското стопанство;
 3. C3 – октомври 2020 г. – Българската икономика и стартиращи малки производствени предприятия;
 4. C4 – февруари 2021 г. – Турската икономика и стартиращи фирми в индустрията за красота;
 5. C5 – май 2021 г. – Италианската икономика и стартиращи фирми в областта на дейностите на открито и в спорта.

Проектът  ще запознае учениците с местната икономика  на петте страни партньори,  какво означава  предприемачество и как се прави бизнес план.

Учениците ще се запознаят с различни култури  и ще развият по-добро разбиране на междукултурните отношения.

Покана за участие:

Каним всички ученици от десети и единадесети клас, които желаят да работят по проект „Трудовият пазар в училище“, да подадат заявление при Секретарката на ГПЧЕ за участие в първата обучителна дейност в периода 2-8.02.2020 г. в гр. Оурем, Португалия.

Условия за участие:

 1. Да са ученици от 10 и 11 клас.
 2. Да нямат наложени наказания.
 3. Да нямат повече от 5 неуважителни отсъствия.
 4. Да имат декларация от двамата родители, че могат да пътуват в чужбина, придружавани от учител.
 5. Да подпишат декларация, че ще бъдат домакин – приемно семейство на ученик от партньорските училища през м. октомври 2020 г.

ПРОЦЕДУРА

за подбор на ученици от включване в целева група по проект 2019-1-BG01-KA229-062582 „Трудовият пазар в училище“  сектор „Партньорство за училищен обмен“, дейност „Стратегическо партнъорство само между училища“ на програма Еразъм+ на Европейската комисия, през учебната 2019/2020г.

 Период на мобилността:

02.02.2020г. – 08.02.2020 г.  в гр. Оурем, Португалия

Подборът на участниците в мобилността ще се осъществи от комисия и ще се проведе на два етапа – подбор по документи и интервю.

ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ:

 1. Заявление за участие в подбор /по образец/;
 2. Мотивационно писмо за участие в мобилността ;
 3. Попълнен Europass езиков паспорт https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/language-passport/templates-instructions/instructions
 4. Попълнен Europass CV /автобиография/ https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/curriculum-vitae/templates-instructions%20
 5. Предложение за лого на проекта – приложено на хартия или дигитално изработено, което предложение да се изпрати на пощата на Камелия Георгиева kamy_vidin@yahoo.com

ПРАВО НА УЧАСТИЕ ИМАТ:

 1. Ученици , които нямат наложени наказания от ПС
 2. Ученици, които не са допуснали над 5 неуважителни отсъствия.
 3. Ученици, които имат среден успех от предходната година най-малко 4.50.
 4. Ученици, които имат годишен успех по английски език от предходната година най-малко 5.00.

Посочените документи да се представят до 12:00 ч. на 05.12.2019 на Секретарката на ГПЧЕ. Комисията ще направи предварителен подбор по представените документи за кандидатстване и ще допусне до интервю само кандидатите, отговарящи на критериите за подбор.

ИНТЕРВЮ – 05.12.2019 г. от 14:30 ч. Избраните кандидати ще бъдат допуснати до интервю в 211 кабинет на ГПЧЕ. Окончателният състав на целевата група по проекта ще бъде определен от комисията след провеждане на интервюто. Резултатите от подбора ще се обявят на сайта на училището

ЗАЯВЛЕНИЕ

КРИТЕРИИ

МОТИВАЦИОННО ПИСМО

ПРИМЕРНИ ВЪПРОСИ ЗА ИНТЕРВЮТО НА КАНДИДАТИТЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК


Списък на учениците от ГПЧЕ “Йордан Радичков“, одобрени за участие в Първата мобилност по проект „Трудовият пазар в училище“ 2019-1-BG01-KA229-062582 на програма Еразъм+ от 02 до 08.02.2020 г в гр. Оурем, Португалия