Умения в 21 век

ГПЧЕ “Йордан Радичков“ ще повиши квалификацията на учителите си по нов европейски проект „Умения в 21 век“  по програма Еразъм+

 

 

 

От 01.06.2020 г. в ГПЧЕ “Йордан Радичков“ стартира проект 2020-1-BG01-KA101-078253 по програма Еразъм+ със заглавие „Умения в 21 век“, КД 1 дейност „Училищно образование“, сектор „Обучение на училищен персонал“. Програма Еразъм+ се финансира от Европейския съюз и дава възможност на учители от различни европейски страни да повишат квалификацията си и да осъществят контакти с колеги.

Проектът „Умения в 21 век“ беше написан за изпълнение в едногодишен период, но поради разпространението на пандемията от Ковид-19, договорът с Центъра за развитие на човешки ресурси, който управлява програма Еразъм+ в България, беше подписан за изпълнение за две години.

Този проект цели повишаване на капацитета на учителите за разчупване на традиционната класна стая. Шестима учители ще имат възможност да се включат в квалификационни курсове във водещи учебни организации в Европа. Избраните теми засягат две тематични области: компетентностният подход  и интегриране на дигиталните технологии в чуждоезиковото обучение, обучение в електронна среда и използване на метода на обърната класна стая и нови и иновативни образователни методи в билингвалното обучение по гражданско образование и природни науки. Курсовете са: „Умения за 21 век: Компетентностен подход и използване на технологиите в класната стая“; „Как да използвате аудиовизуални приложения и социални медии в класната стая“; „Обърната класна стая“; „Немски език и ИКТ инструменти за учене и преподаване в училищата“; „Интегрирано обучение по учебен предмет, преподаван билингвално на български и английски език  по природни науки“; „ Съдържание и езиково интегрирано обучение по гражданско образование“.

Вярваме, че можем да променим класната стая и можем да работим за промяна на отношението, нагласите и мотивите на учителите, учениците и родителите в посока осъществяване на образование, даващо компетентност и фокусирано върху личностното развитие на ученика. С повишаване на квалификацията си, нашите учители ще имат съвременна методология за преподаване. Всички нови методики ще бъдат внедрени в учебния процес през учебната 2021/2022 година.