Превенция на агресията между децата

План за работа на Комисията за кризисна интервенция в ГПЧЕ „Йордан Радичков” – Видин, учебна 2019/2020 година

ПЛАН – ПРОГРАМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В ГПЧЕ „Йордан Радичков” – Видин, учебна 2019/2020 година

Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище в Гимназия с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков“ – Видин през учебната 2019-2020 година

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА
ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ
(2019 – 2020 учебна година), ГПЧЕ „Йордан Радичков” – Видин

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ОТ КОНСУЛТАТИВЕН ТИП И УЧИЛИЩАТА ПРИ СЛУЧАИ НА ИНЦИДЕНТИ С ДЕЦА

Инструкция за действие на педагогическите специалисти в детските градини и училищата при възникване на инцидент в образователната институция, свързан със засягане на здравословното състояние на децата

Как да подадем сигнал

  • Районно управление на полицията: телефон 112
  • Държавна агенция за закрила на детето: 02/ 933 90 11 (10) или sacp@sacp.government.bg
  • Национална телефонна линия за деца: 116 111
  • Web112.net – Гореща интернет линия