Превенция на агресията между децата

Заповед за утвърждаване на документи, регламентиращи дейността на училището по отношение обхвата и задържането на учениците в училище, превенция на тормоза и насилието и работа при кризисна интервенция

Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище в Гимназия с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков“ – Видин през учебната 2022-2023 година

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА
ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ
(2022 – 2023 учебна година), ГПЧЕ „Йордан Радичков” – Видин

План за работа на комисията за кризисна интервенция

План-програма за противодействие на тормоза и насилието

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ОТ КОНСУЛТАТИВЕН ТИП И УЧИЛИЩАТА ПРИ СЛУЧАИ НА ИНЦИДЕНТИ С ДЕЦА

Инструкция за действие на педагогическите специалисти в детските градини и училищата при възникване на инцидент в образователната институция, свързан със засягане на здравословното състояние на децата

Как да подадем сигнал

  • Районно управление на полицията: телефон 112
  • Държавна агенция за закрила на детето: 02/ 933 90 11 (10) или sacp@sacp.government.bg
  • Национална телефонна линия за деца: 116 111
  • Web112.net – Гореща интернет линия