Регион на младежкото участие

ГПЧЕ „Йордан Радичков“ – Видин участва в съвместна дейност за изпълнение и постигане на устойчивост на дейностите и резултатите по проект „Регион на младежкото участие“.

Проект „Регион на младежкото участие“ има за цел създаването на модел на активни и сътрудничещи си ученически органи на самоуправление (парламенти), да ги обедини в трансгранична мрежа от 12 такива парламента в целия българо-сръбски граничен регион, да подобри техния капацитет и да им осигури методология, подходяща инфраструктура ( уеб-инструменти), технически възможности и практически умения за разработване на младежки мрежови инициативи.

Проектът е финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG-IPA България – Сърбия.

ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Свободен младежки център, Видин, България – водещ партньор

Сдружение за развитие на децата и младежта – Отворен клуб, Ниш, Сърбия