Правилници и графици

Правилник за дейността на ГПЧЕ „Йордан Радичков“

Годишен план за дейността на ГПЧЕ „Йордан Радичков“

Правилник за вътрешния трудов ред

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд


График за консултации по учебни предмети за II срок на 2022/2023 учебна година

График за консултации с родители за II срок на 2022/2023 учебна година

График за класни и контролни работи за II срок на 2022/2023 учебна година