Прием

ГПЧЕ “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” – ВИДИН обявява
ПРИЕМ след VII клас за учебната 2020/2021 година
със срок на обучение 5 години и профил “Чужди езици” в 3 паралелки

1 паралелка с профилиращи предмети:

 1. английски език
 2. немски език/френски език/руски език

1 паралелка с профилиращи предмети:

 1. английски език
 2. немски език/испански език/руски език

1 паралелка с профилиращи предмети:

 1. английски език
 2. немски език/испански език/френски език

Вторият чужд език, който е профилиращ предмет, се избира в VIII клас и започва да се изучава от IX клас.


БАЛООБРАЗУВАНЕ:
утроената оценка (в точки) от теста по БЕЛ
+
оценката (в точки) от теста по математика
+
оценките по БЕЛ и по първи чужд език
от свидетелството за основно образование,
превърнати по скала в точки


ВАЖНИ СРОКОВЕ

03.07 – 07.07.2020 г. вкл. – подаване на документи за участие в приема на ученици по НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование.

Всеки ученик може да избере само един от двата начина за подаване на заявление: онлайн кандидатстване или чрез подаване на хартиено заявление в едно от определените училища-центрове за приемане на документи.

При онлайн подаване на заявление входът в електронната система за кандидатстване се осъществява на: https://priem.mon.bg с входящ номер и уникален за всеки ученик код за достъп, който ще намери в служебните бележки за допускане до изпитите или в служебните бележки с резултатите от положените изпити.

Въвеждането на желанията се осъществява в раздел „Въвеждане на желания“.
Подредете в желаната последователност и трите паралелки на нашето училище.

До 13.07.2020 г. вкл. – обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

До 16.07.2020 г. – записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

Класираните на І етап ученици се записват в ГПЧЕ „Йордан Радичков“, като подават следните документи:

 • заявление до директора
 • оригинал на свидетелство за основно образование

Учениците, които не са класирани на І етап участват във ІІ етап на класиране автоматично.

До 20.07.2020 г. вкл. – обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.

До 22.07.2020 г. вкл. – записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

23.07.2020 г. – обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.

24.07 – 27.07.2020 г. вкл. – подаване на документи за участие в трети етап на класиране.

29.07.2020 г. – обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.

30.07.2020 г. – записване на приетите ученици на трети етап на класиране.


 НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ: 

 • Отлична подготовка по английски език.
 • Втори чужд език: немски, френски, испански или руски.
 • Участие в дейности и учебни пътувания по проекти в страните от Европа.
 • Висока езикова компетентност – стимул за придобиване на сертификати и успешна професионална реализация.
 • Интерактивни учебници при обучението по чужди езици.
 • Компютърни кабинети, интернет в цялото училище.
 • Разнообразни извънкласни дейности – театър, танци, спорт и други.
 • Богата библиотека с литература на всички изучавани езици, материали за подготовка за езикови сертификати.

НАШАТА ЦЕЛ Е 100% РЕАЛИЗАЦИЯ В НАЙ-ПРЕСТИЖНИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА ЧРЕЗ:

 • Висококачествено обучение и възпитание на младите хора
 • Отлична подготовка за държавни зрелостни изпити и за кандидатстване във ВУЗ по всички изучавани предмети
 • Успешно представяне на изпити за международно признати езикови сертификати, олимпиади и конкурси

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА