ДЗИ

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

ДЗИ СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ 2020 ГОДИНА
Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити:
Български език и литература – 20 май 2020 г., начало 08:00 ч.
• Втори държавен зрелостен изпит – 22 май 2020 г., начало 08:00 ч.
• Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – 26 май – 29 май 2020 г. (определят се допълнително със заповед на Министъра)

График на дейностите за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити през учебната 2019–2020 г.

ВАЖНИ СРОКОВЕ:

  • 04.03 – 17.03.2020 г. – подаване на заявления за допускане до ДЗИ в училището, в което се обучавате
  • до 18.05.2020 г. – получаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ
  • до 12.06.2020 г. – обявяване на резултатите от ДЗИ

Указания
1. Зрелостниците се явяват в изпитния ден в училището, в което са разпределени НЕ по-късно от 07:30 ч.
2. Удостоверяват самоличността си с лична карта, паспорт, свидетелство за управление на МПС и служебна бележка за допускане до ДЗИ.
3. Носи химикалка, която пише с черен цвят, молив и гума, а за изпита по математика – и линия, пергел, триъгълник. Ако е с нарушено зрение – и брайлова машина, брайлов дисплей, брайлови прибори за чертане, техническо средство за уголемяване на шрифта при работа с компютър и оптични средства.

Изчисляване на общия успех, който се вписва в дипломата за средно образование, съгласно чл. 57., ал. 3. от Наредба № 4 за документите в системата на народната просвета:
„Общият успех се изчислява като средноаритметична оценка (с точност до 0,01) от следните три оценки:
– средноаритметичната оценка (с точност до 0,01) от оценките в графата за държавни зрелостни изпити
– средноаритметичната оценка (с точност до 0,01) от оценките по учебните предмети, изучавани в задължителната подготовка
– средноаритметичната оценка (с точност до 0,01) от оценките по учебните предмети, изучавани в задължителноизбираемата подготовка.“

В графата ДЗИ се вписват оценките от успешно положените държавни зрелостни изпити.

Документи:
Заповед на МОН за провеждане на ДЗИ 2020 г.
Учебно-изпитните програми за ДЗИ
Наредба №3 за организация и провеждане на ДЗИ
Инструктаж на зрелостника

Актуална информация може да получите:

http://zamaturite.bg
https://mon.bg/bg/1
https://mon.bg/bg/100458