Иновативно обучение в чужбина

От 01.06.2018 г. в ГПЧЕ “Йордан Радичков“ стартира проект 2018-1-BG01-KA101-047478 по програма Еразъм+ „Иновативно обучение в чужбина“, КД 1 – „Мобилност“, сектор „Училищно образование“. Този проект е в резултат от определените области за подобрение в гимназията и е крачка в посока повишаване на капацитета на учителите за разчупване на традиционната класна стая. Трима учители ще имат възможност да се включат в структурирани обучителни курсове във водещи учебни организации в Европа. Избраните теми засягат две тематични области: интегриране на новите методологии и  технологии в чуждоезиковото обучение и нови и иновативни образователни методи в билингвалното обучение по учебен предмет. Курсовете са:

–  „Творчески подходи в преподаването на английски език“, обучителна институция Lake school of English, Оксфорд, Великобритания;

– „Творчески подходи в преподаването на френски език“, обучителна институция Франкофония, Ница, Франция;

– „Преподаване на учебен предмет билингвално – интегриране на нова методология“ –  обучителна институция English matters, Дъблин, Ирландия.

Вярваме, че можем да променим преподаването в класната стая по нов иновативен начин. Желаем да  работим за промяна на отношението, нагласите и мотивите на учителите, учениците и родителите в посока осъществяване на образование, фокусирано върху личността на ученика през учебната 2018/2019 година. Така смятаме, че ще постигнем по-добри резултати в усвояването на чуждите  езици, което и е основна цел на ГПЧЕ “Йордан Радичков“.

Сайт на проекта http://www.daskalo.com/inovativetraining2gpche/

В края на май 2019 г. в ГПЧЕ “Йордан Радичков“ завърши проект 2018-1-BG01-KA101-047478 по програма Еразъм+ „Иновативно обучение в чужбина“, КД 1 – „Мобилност“, сектор „Училищно образование“. Този проект имаше за цел да подобри преподаването на чужди езици в гимназията и  да  повиши капацитета на учителите за модерно иновативно преподаване в класната стая.  Ние постигнахме интегриране на новите методологии и  дигиталните технологии в чуждоезиковото обучение. Ние подобрихме преподаването на учебните предмети биология и химия с използването на нови и иновативни образователни методики. Тези предмети се преподават билингвално в нашето училище на български и английски език.

Трима наши учители повишиха квалификацията си в структурирани обучителни курсове във водещи учебни организации в Европа.  Камелия Георгиева подобри методологията си в курса  „Творчески подходи в преподаването на английски език“ в обучителната институция Lake school of English, Оксфорд, Великобритания. Таня Миланова усвои нови методи за преподаване на френски език в курса „Творчески подходи в преподаването на френски език“ в обучителната институция Франкофония, Ница, Франция. Емилия Атанасова се обучи как учениците да си изготвят портфолио в курса „Преподаване на учебен предмет билингвално – интегритане на нова методология“ в обучителната институция English matters, Дъблин, Ирландия.

В края на учебната година ние можем да направим равносметка на постигнатите резултати с приложените нови методики в преподаването в класната стая по нов иновативен начин. Трима наши ученици се класираха за националния кръг на олимпиадата по английски език – Патрик Иванов и Венелин Милчев от 8.А клас и Цветина Кирилова от 10.Б клас. Трима наши ученици се класираха за националния кръг на олимпиадата по френски език – Даниела Конова и Ванеса Демчова от 12.В клас и Гергана Борисова от 12.А клас.

Смятаме, че в резултат от повишението на квалификацията на нашите учители по проект „Иновативно обучение в чужбина“ по програма Еразъм+ и прилагането на нови иновативни подходи в обучението ние с гордост можем да обобщим, че проектът ни е успешен. Ние постигаме  по-добри резултати в усвояването на чуждите езици, което и е основна цел на ГПЧЕ “Йордан Радичков“.