Образование за утрешния ден

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Платформа на проекта – https://oud.mon.bg/

Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН). Продължителността на проекта е 36 месеца –  от  15.10.2019 г. до 15.10.2022 г.
Целта на проекта е изграждане на компетентности за интегриране на образователните технологии и мотивация за тяхното използване от подрастващото поколение.

Дейност 6: Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/ кодиране).

Сформирани клубове за учебната 2020-2021 година:

  1. Дигитално грамотни
  2. В час с дигиталните технологии

Сформирани клубове за учебната 2019-2020 година:

  1. Дигитално грамотни
  2. В час с дигиталните технологии