Да се противопоставим на дискриминацията и насилието

Гимназия с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков“ работи по проект „ Да се противопоставим на дискриминацията и насилието“ с номер 2016-1-BG01-KA219-023713   в секция „Стратегически партньорства само между училища“ на програма Еразъм + на Европейската комисия.
Проектът е двугодишен и  е финансиран от Европейския съюз. Създадохме проекта в сътрудничество с учители и ученици от Турция, Словения и Португалия, като нашето училище е координатор на проекта, а Камелия Георгиева, учител по английски език, е лице за контакти.


Незабравима международна среща в ГПЧЕ


Destination Portugal


ЗАПОЧНАХА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПЪРВИЯТ МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ НА ГПЧЕ „ЙОРДАН РАДИЧКОВ“ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+


ПРОЦЕДУРА

за подбор на ученици за включване в целева група по проект 2016-1-BG01-KA219-023713 „Да се противопоставим на дискриминацията и тормоза“  сектор „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“,  „Стратегическо партньорство само между училища“ на
програма Еразъм + на Европейската комисия, през учебната 2016/2017 г.

Период на мобилността:
27.02.2017 г. – 03.03.2017 г.  в Португалия

Подборът на участниците в мобилността ще се осъществи от комисия и ще се проведе на два етапа – подбор по документи и интервю.

ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ:

  1. Заявление за участие /по образец – от канцеларията на гимназията/;
  2. CV със снимка;
  3. Мотивационно писмо за участие /по образец – от канцеларията на гимназията/;

ПРАВО НА УЧАСТИЕ ИМАТ:

1. Ученици, които нямат наложени наказания от ПС
2. Ученици, които имат среден успех от предходната година над 4,50.
3. Ученици, които имат годишен успех по английски език от предходната година над 5,00.

Документите за участие да се представят в канцеларията на гимназията до 21.12.2016.
Комисията ще направи предварителен подбор и ще допусне до интервю само кандидатите, отговарящи на критериите.

ИНТЕРВЮ – 22.12.2016 г. /четвъртък/

Избраните кандидати ще бъдат уведомени допълнително за часа и мястото на провеждане на интервюто /примерни въпроси/. За участие в провеждане на интервюто е необходимо явяване в ученическа униформа.

Окончателният състав /10 ученици/  на целевата група по проекта ще бъде определен от комисията след провеждане на интервюто.

Резултатите от подбора ще се обявят на сайта на училището до два дни след провеждане на интервюто.


Дискриминацията към или спрямо даден човек или група е третирането или възприемането му на базата на класа, категория, раса, етнос, религиозна принадлежност или нещо друго вместо спрямо неговите лични качества.
Тормозът е една от най-прикритите форми на насилие. Тормоз в училище от връстниците означава, когато едно дете или група деца нарочно се отнасят лошо към друго дете, което е по-слабо и не може да се защити, да им отговори. Тормоз означава също така, когато за някое дете се пишат обидни неща, разпространяват се злобни слухове, клюки и измислици. Тормоз означава, когато към дадено дете се отнасят по този начин не само веднъж, а много пъти в продължение на много време. Тормозът се различава от конфликтите караниците или схватките в училище, които възникват между деца с приблизително еднаква сила. При тормоза едното дете/ групата от деца са очевидно по-силни от другото дете, което е по-слабо и не може да се защити, да отговори на тези, които го тормозят.
Училището играе изключително важна роля във всекидневието на децата.Тормозът и дискриминацията са болезнени преживявания, които неизбежно влияят на цялостното развитие на младите хора. Тормозът, преживян в училище компроментира самата природа на учебния процес и влияе негативно върху способността да учат.
Създадохме проекта, защото като учители и родители сме загрижени за бъдещето на децата и смятаме, че насилието и дискриминацията в училище може да бъдат премахнати, за да растат те здрави и уверени в себе си.
Главната ни цел е да включим децата в противодействието на тормоза и създаването на спокойна среда в училище. Ще открием формите на дискриминация в училищата в различните страни. Ще използваме различни дейности, за да се противопоставим на насилието и агресията, като включим учениците си в различни дейности и спортни прояви. Ще идентифицираме жертвите и насилниците  и ще ги включим в различни отбори. На предстоящата през март 2017 год. среща на партньорските училища в Барселос, Португалия ще обменим опит с колегите и ще направим състезания с ученици по различни спортове. През май 2017 год. в Словения ще съберем насилници и жертви, за да рисуват и изработват различни изделия. Предстои да изработим механизми как да неутрализираме езика на омразата. За противодействие ще използваме музиката и танца на предстояща среща в България през ноември 2017 г. Ще разгледаме и дискутираме последиците от тормоза. Ще изработим филмчета и фотоизложби как да спрем насилието на партньорска среща  в Турция през февруари 2018 г.
Гимназия с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков“ ще бъде и домакин на стартовата и заключителната среща на партньорите от Турция, Словения и Португалия през януари 2017 г. и през май 2018 г.
Очакваме да работим в близко сътрудничество с родителите на нашите ученици. За тази цел първо на тях на първата родителска среща за учебната година презентирахме проекта. Педагогическият ни съветник Любов Цолова ще направи обучителен семинар за родители в края на ноември 2016г. В резултат от цялостната ни дейност ще разработим програма за подпомагане на насилниците, като ще се стремим да намалим случаите на насилие не само в следващите две години, но и след приключване на проекта. Смятаме, че след системна и всеобхватна работа и изградена стратегия за справяне с проблемите на насилие и тормоз, случаите на тормоз ще бъдат сведени до минимум. Ще изработим брошура как да  противодействаме на тормоза, която ще бъде публикувана в Интернет, за да дадем възможност и други заинтересовани да използват нашия опит. Партньорските училища от България, Турция, Словения и Португалия ще бъдат включени в мрежа за взаимопомощ и така ще могат не само да си оказват помощ, но и да се поучат от различните приложени решения на случаи на тормоз.
Учениците ще се запознаят с различни култури  и ще развият по-добро разбиране на междукултурните отношения.