Използване на ИКТ в чуждоезиковото обучение – към дигитална революция в образованието

Сайт на проекта

Гимназия с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков“ работи по проект 2015-1-BG01-KA101-014010 „Използване на ИКТ в чуждоезиковото обучение – към дигитална революция в образованието“ за провеждане на квалификационни мобилности, финансирани от Европейския съюз по програма Еразъм+. След успешно осъществяване на обучението на нашите учители в Англия и Франция през лятото на 2015 г. и прилагане на новопридобитите знания за вграждане на нови дигитални технологии в чуждоезиковото обучение в нашето училище, ние отчитаме повишена мотивация на нашите ученици за участие в обучението чрез правене на собствени дигитални продукти и споделянето им със съучениците им.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: юли 2015 – юни 2016 година


Учитeлите от ГПЧЕ споделят добри практики

Учителите от ГПЧЕ „Йордан Радичков“ участваха в работна среща със свои колеги от СОУ „Васил Левски“- гр. Троян. Семинарът, проведен от 3 до 6 март, бе на тема: „Обмен на иновативни педагогически практики“, придобити от обучения в структурирани квалификационни курсове в Англия и Франция по програма Еразъм +.

Вграждането на новите мобилни приложения в учебния процес в чуждоезиковото обучение привлече учениците ни към по-дълготрайни занимания с английски и френски език, които започваха с дейности в часовете и продължаваха и след училище, което доведе до по-голямо желание за подготвяне и представяне на домашните  работи в часовете.

Този повишен интерес и стремеж към усвояване на все по-нови приложения рефлектира в по-успешно представяне на нашите ученици на различни състезания – олимпиади по чужди езици, състезание по творческо писане, лингвистично кенгуру и състезание по риторика на английски език, където те се класираха на призови места за участие в следващите етапи на състезанията на национално ниво.

Позитивното въздействие върху нашите ученици и колеги  от използването на иновативните технологии в чуждоезиковото обучение  породи идеята да споделим нашите резултати с други колеги, а също и да сравним дали повишения интерес към учене на езици в нашето училище вследствие на прилагане на нови дигитални технологии е съизмерим с въздействието от други подобни квалификационни курсове.

Така се стигна до провеждане на работна среща от 3 до 6 март 2016 г. в СОУ „Васил Левски“ – Троян, където ГПЧЕ „Йордан Радичков“ – Видин подготви и осъществи семинар на тема „Обмен на иновативни педагогически практики в чуждоезиковото обучение“, придобити от обучение по проект 2015-1-BG01-KA101-014010 на Програма Еразъм+.

Ние осъществихме контакт със СОУ “Васил Левски“ – Троян, тъй като те също са получили финансиране за осъществяване на квалификации в чужбина  по проект на Еразъм +.

Четиридневният семинар се проведе в кабинетите по ИКТ в СОУ „Васил Левски“ – Троян. Учителите споделиха придобития си опит от осъществени обучения в Англия и Франция. Бяха представени новите дигитални приложения, които нашите колеги използват успешно в работата си по чуждоезиково обучение. След това учителите бяха разделени в смесени групи и приложиха новите технологии в съвместно разработени уроци, които после презентираха пред всички участници в семинара. Споделянето на придобития опит беше от взaимен интерес, като ние успяхме да разпространим резултатите от проведените обучения в чужбина извън Видинска област.

Следващите ни инициативи са свързани с разработване на открити уроци по английски и френски език, на които ще поканим колеги от Видинска област. Там ще покажем иновативните дигитални технологии приложени практически в учебен час. Резултатите по проекта ще бъдат презентирани на специална пресконференция в края на месец април.