График за провеждане на учебни занятия за 10. и 12. клас за периода 13-16.04.2020 г.

ВАЖНО!

 12 клас – Учебният час Английски език е предназначен за подготовка за Втори ДЗИ. По същото време занимания ще имат и учениците, които ще се явяват на Втори ДЗИ по НЕ, ФЕ, Математика, География, История, Философия и БЗО или в друго време, след уточняване с преподавателя.

 Учениците от 8, 9 и 11 клас ще изпълняват дейности и задачи, възложени от учителите по отделните учебни предмети: занимателни задачи и упражнения, изследователски проекти, работа в групите по проектите за занимания по интереси и допълнително обучение, образователни филми и други ресурси.  Не се осъществяват изпитвания, контролни и класни работи в посочения период.

Обръщение към родителите

Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.
Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.
Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.
Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.
Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.
Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.
Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.
За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:
•Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
•Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
•Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
•Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;
Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:
• Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
•Насърчавайте детето да бъде активно.
•Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
•Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
•Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
•Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

Седмично разписание за периода 16 – 29 март 2020 г.

ДНЕВЕН РЕЖИМ

НАЧАЛО НА ОНЛАЙН ЗАНЯТИЯТА  – 9.00 ЧАСА

ПОЧИВКИ МЕЖДУ ЧАСОВЕТЕ – 10 МИН.

ЧАС НАЧАЛО КРАЙ
1 ЧАС 9:00 9:40
2 ЧАС 9:50 10:30
3 ЧАС 10:40 11:20
4 ЧАС 11:30 12:10
5 ЧАС 12:20 13:00
6 ЧАС 13:10  

Всеки учител е уточнил с учениците си как ще комуникира с тях.

Необходимо е учениците в посочените часове да имат готовност да се включат в занятието на съответния учител.

Седмично разписание за понеделник – 16.03.2020 г.

В утрешния ден ще публикуваме седмичното разписание за останалите дни от седмицата.

ЗАПОВЕД

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО и заповед РД09-626/11.03.2020 година на Министъра на образованието и науката и във връзка с във връзка с регистрирания епидемичен подем на грип и остри респираторни заболявания
Н А Р Е Ж Д А М:
1. Задължения да педагогическите специалисти:
1.1 Всички учители в началото на всеки учебен час да напомнят на учениците за стриктно спазване на личната хигиена, да се мият по-често ръцете, да не си разменят храни и напитки, да използват само лични пособия. Да избягват пряк достъп помежду си.
1.2. При дезинфекциране на ръцете на учениците, това да става под наблюдението на учител.
1.3. При поява на неразположение от ученик, същият се изпраща в лекарският кабинет в училище и се уведомяват родителите и личния лекар за да предприемат мерки за осигуряване на здравни грижи за детето.
2. Задължения на помощно-обслужващия персонал:
2.1 Ежедневно да се дезинфекцират подовете и повърхностите във всички кабинети и класни стаи. Най-малко два пъти на смяна.
2.2 Коридорите и санитарните възли да се дезинфекцират след всяко междучасие.
2.3 Домакина на училището да осигури дезинфектант за ръце във всеки кабинет и класна стая.
2.4 Охраната на училището не допуска в сградата външни лица, родители и др. Всички изчакват служител или класен ръководител във външното фоайе на училището.
3. Родители:
3.1 Изпращат на училище децата си само ако са здрави. Болни деца ще бъдат връщани от училище и ще бъдат уведомявани личните лекари.
3.2 Осигуряват на децата си мокри кърпички, вода и по възможност закуска.
3.3 Да напомнят на учениците за стриктно спазване на личната хигиена, да си мият по-често ръцете, да не си разменят храни и напитки, да използват само лични пособия. Да избягват пряк достъп помежду си.
4. Ученици:
• Да избягват контакт с болни хора, особено такива с кашлица;
• Да избягват посещения на МОЛ и обществени заведения;
• Да прилагат общите хигиенни правила по отношение на ръцете и храната;
• Да измиват ръцете си със сапун и вода ИЛИ използват дезинфекционен разтвор на алкохолна основа преди хранене, след използване на тоалетната и след всеки контакт с животни;
• Да покриват устата и носа си с тъкан или ръкав (не с ръце), когато кашлят или кихат. Ако имат достъп до хирургични маски за лице, да използват такава и я изхвърлят след това безопасно.
• Да следват подходящи правила за дезинфекция /измиване на ръцете, за да избегнат разпространението на вируса на други хора.
• Да се проветряват всяко междучасие класните стаи и кабинетите.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на горепосочените лица срещу подпис за сведение и изпълнение.

Контрола по заповедта ще осъществявам лично.
Любомир Георгиев
Директор на ГПЧЕ „Йордан Радичков”

Международно състезание „Лингвистично кенгуру”

Международно състезание „Лингвистично кенгуру”

22 март 2020 г. /неделя/, 11:00 ч.

ГПЧЕ „ЙОРДАН РАДИЧКОВ“

На 22 март 2020 г. от 11:00 часа в ГПЧЕ „Йордан Радичков” ще се проведе първият кръг на Международното състезание „Лингвистично кенгуру”.

Състезанието “Лингвистично кенгуру” се провежда на 3 езика: английски, немски и руски и в 5 възрастови групи:

  • I-ва група: 3-4 клас;
  • II-ра група: 5-6 клас;
  • III-та група: 7-8 клас;
  • IV-та група: 9-10 клас;
  • V-та група: 11-12 клас.

Състезанието се провежда в два кръга (училищен и национален) за ученици от 3-ти до 12-ти клас включително.

Времето за работа на учениците по време на всеки от кръговете е 75 минути.

Началото на състезателния ден за всеки кръг е 11.00 часа.

Състезанието не е анонимно. Заедно с темата всеки участник получава бланка, на която трябва да попълни трите си имена, класа и училището. Бланката съдържа в едър шрифт номерата от 1 до 40 и кутийки вдясно за нанасяне на верния според ученика отговор.

Училищен кръг

За училищния кръг въпросите се определят от Националната комисия „Лингвистично кенгуру“ въз основа на темите, предоставени от Европейската асоциация „Кенгуру без граници“.

Форматът на състезанието е тест, който за всички възрастови групи включва 40 въпросa с пет избираеми отговора, от които само един е верният.

За всеки верен отговор се присъждат 5 точки, а за грешен или непосочен отговор не се отнемат точки.

Националният кръг ще се проведе в София през юни, като точната дата още не е определена.

Таксата правоучастие е 10 лв. Тя се събира от Училищното настоятелство и се внася в касата на училището.

Състезанието е отворено за ученици от всички училища. Заявки за участие се приемат до 20.03.2020 г. на електронната поща на ГПЧЕ „Йордан Радичков“: elms_vidin@abv.bg. Таксата може да бъде внесена в касата на училището и в деня на самото състезание.