Мобилност по НП „Иновации в действие“

В периода 24.04 – 27.04.2024 г. учители и ученици от ГПЧЕ „Йордан Радичков“ – Видин, участваха в мобилност по НП „Иновации в действие“ в СУ „Васил Левски“ – гр. Ардино.

В продължение на три дни бяхме част от дейностите за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между четири училища от страната. Домакините представиха презентации, видеофилми, сайтове, интерактивни игри, ученическо творчество – есета, стихотворения, рисунки и др., като продукти от провеждането на три интердисциплинарни урока на тема: „Силата на доброто“, „Водата – извор на живот“ и „С България в сърцето“. Учениците показаха знания във всички предметни области и демонстрираха умения за работа с много и различни онлайн приложения и програми.

С интерес, желание и ентусиазъм се включихме в богатата културна програма, организирана от колегите – киновечер, посещение на Тракийското светилище „Орлови скали“ със състезание по спортно ориентиране с творчески, мисловни и образователни предизвикателства; посещение на Дяволския мост; посещение на Етнографски Ареален комплекс в град Златоград.

Благодарим на колектива на иновативно СУ „Васил Левски“ за топлото посрещане и гостоприемство!

Убедени сме, че тези срещи са полезни със споделянето на опит и обмяната на добри, работещи и успешни практики и вдъхновяващи и мотивиращи да преоткриваме уникалната красота и богатата история на всички кътчета на България.

ГПЧЕ „Йордан Радичков“ – домакин на среща по НП „Иновации в действие“

В периода 10. – 12.04 2024 г. ГПЧЕ „Йордан Радичков“ беше домакин на среща по Национална програма „Иновации в действие“. Учители и ученици от СУ „Васил Левски“ – гр. Ардино, СУ „Кирил и Методий“ – с. Нова махала, обл. Пазарджик и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Драгоево, обл. Шумен посетиха уроци, демонстриращи иновативните елементи в гимназията по отношение на организацията на обучението и образователната среда и използването на нови методи на преподаване.

Урокът по история и цивилизация „Памет и паметници“ започна от кабинета и продължи извън класната стая и училището. „Мисията на историята е в борбата с времето и забравата“, каза преподавателят по история и цивилизация в ГПЧЕ „Йордан Радичков“ Валентина Александрова.

Интегрираният урок „Мисия вода“ на госпожа Галя Митова и нейните ученици от 9А и от 12. клас в ГПЧЕ „Йордан Радичков“ – Видин, впечатли гостите с енергията, креативността и инициативността на учениците, с професионализма и всеотдайността на преподавателя им. Петте екипа показаха интересни експерименти, устройства за пречистване на водата, проучвания, отлични комуникативни умения на руски, френски, английски, испански език. „Учениците от ГПЧЕ ни показаха , че имат своята гражданска позиция, усвояват знания, умения, компетентности , показаха ни начина на преподаване и учене на XXI век. Радвам се, че вече познавам тези млади хора и техния преподавател от ГПЧЕ „Йордан Радичков“- Видин.“ – сподели г-жа Таня Коларова, учител в СУ „Кирил и Методий“ – с. Нова махала, обл. Пазарджик.

Ученици и учители истински се забавляваха на срещата с г-жа Уалйоли Коромото Андраде де Бучела от Венецуела в часа по испански език профилирана подготовка. Темата на урока „България и Венецуела – традиции и култура“ разкри пред гостите света на Латинска Америка от първа ръка чрез разкази на носител на езика, презентация, докосване до автентични музикални инструменти, банкноти с венецуелската валута и кулинарен специалитет от Венецуела, приготвен лично от г-жа Уалйоли Коромото. Учениците от своя страна разказаха за културата и традициите в България. Срещата завърши с латиноамерикански танц и българско хоро, което въодушеви гости и домакини и създаде една непринудена и приятна атмосфера по време на урока.

На бинарния урок по история и английски език на тема „Изкуство и пазари. Консумеризъм“ учениците от 12. клас, профил „История“, демонстрираха отличини комуникативни умения на английски език, включвайки се в дискусия доколко предметите и вещите са важни и влияят на живота и културата на съвременния човек. Г-жа Кристина Божидарова, учител по история и цивилизации, въведе учениците в света на изкуството и ролята му за съживяване на пазарната икономика след двете световни войни. Г-жа Василена Тодорова, учител по английски език, умело насочваше учениците в работата с материали на английски език – презентации с програмата “Канва“, видеоматериали и работни листове.

Срещата завърши с посещение на историческите забележителности на град Видин, Белоградчишките скали и пещерата „Венеца“.

Гости и домакини останаха удовлетворени от споделения опит, обмяната на добри практики и се направиха планове за бъдещо сътрудничество.

„Иновации в действие“ в час по история в езиковата гимназия във Видин (снимки+видео)

Посещение по програма Erasmus+

Поставяне началото на бъдеща съвместна работа между ГПЧЕ „Йордан Радичков“ и СУ „Алфонсо VIII“, Испания, град Куенка по програма Erasmus+ с посещението на учителя по география и история Мария Пурификасион Бартломе Гаридо.

Една седмица, изпълнена с прекрасни преживявания и ползотворно сътрудничество!

ПОКАНА за участие в проект „Акредитация в училищното обучение“

ГПЧЕ “Йордан Радичков“ е акредитирана организация в сектор „Училищно образование“ по Програма „Еразъм+“. Номерът на проекта е 2023-1-BG01-KA121-SCH-000148164.

Основната цел на ГПЧЕ “Йордан Радичков“ е да се постигнат високи и трайни постижения в чуждоезиковото обучение на учениците, което ще гарантира бъдещото им кариерно развитие на международния пазар. След задълбочен анализ на текущото състояние на международните обменни практики и приоритетите на ЕК за следващия програмен период, бяха набелязани стратегическите цели на училището и беше изготвена програма, която ще засили запознаването на учениците с работата на Европейските институции и процесите на глобализация на образователния процес.

Като акредитирана организация, ГПЧЕ “Йордан Радичков“ ще следва стриктно набора от стандарти за качество на програма „Еразъм“, които са готова рецепта за успех.

С осъществяване на ученическа мобилност ще се приведе в действие нашата „Стратегия за интернационализация на училището“.

Тема на обучителните дейности „Европейските институции в помощ на младите“,

място на обучителните дейности – Истанбул, Турция,

време на провеждане на дейностите – 15.04.2024 – 19.04.2024 г.

Каним всички ученици от 8., 9., 10.  и 11. клас, които желаят да работят по проект „Акредитация“, да подадат заявление при Секретарката на ГПЧЕ или до Класен ръководител за участие в група за работа по проекта.

Условия за участие:

 1. Да са ученици от 8., 9., 10. и 11. клас.
 2. Да нямат наложени наказания.
 3. Да нямат повече от 5 неуважителни отсъствия.
 4. Да нямат повече от 3 забележки.
 5. Да имат задграничен паспорт със срок на валидност шест месеца след април 2024 г.
 6. Да представят декларация за пътуване в чужбина с придружител.
 7. Да НЕ са участвали досега в обучителни дейности в чужбина по проекти на програма Еразъм+

Процедура:

Заявления ще се приемат до 14:30 ч. на 18.03.2024 г./понеделник/ до Секретарката на ГПЧЕ или до Класен ръководител, който трябва да ги предаде в указания срок.

Класирането на одобрените ученици за участие ще бъде обявено от Комисията на 19.03.2024 г./вторник/ на сайта на училището.

Процедура

Заявление за участие в подбор /образец/

Мотивационно писмо за участие в мобилността

Europass CV /автобиография/

Критерии

Декларация

Завърши работата по проект „Активни за укрепване на европейските ценности“

ГПЧЕ “Йордан Радичков“ приключи работата по проект „Активни за укрепване на европейските ценности“ с номер 2021-1-LT01-KA220-SCH-000030299 със срок на действие 2022-2024 г. по програма Еразъм+, съфинансирана от Европейския съюз, по секторна програма КА2 „Сътрудничество за иновации и обмяна на добри практики“, сектор КА220 „Партньорства за училищен обмен“.

По този проект гимназията работи с партньорски училища от Литва, Италия, Румъния, Турция и Нидерландия като водещ координатор е училището от Литва.

Създадохме този проект с идеята, че младите хора в ЕС трябва да осъзнаят важността си в активното гражданско и политическо участие, да разберат, че техните дейности и решения могат да направят промени за благото на човечеството. Участвайки в дейностите по проекта, учениците придобиха и подобриха познанията си по актуални проблеми на Европейския съюз и  развиха умения за публично говорене и дебат. Те също така осъзнаха  важността за активното участие, за да обмислят, преодоляват и вземат решения за проблемите, пред които е изправен ЕС в момента. Участниците в обучителните дейности  развиха езиковите си умения за водене на дискусии на английски език.

След приключване на проекта ние отчитаме:

– повишаване на гражданската ангажираност на младежите и развитие на тяхната гражданска отговорност;

–  активно участие на младежите в местни, национални  и европейски инициативи;

– развиване на компетентностите: критично мислене, креативност, решаване на проблеми, толерантност, емпатия;

– развиване на умения за дебат и публично говорене в международен контекст;

– подобряване на сътрудничеството и комуникационните умения на международно ниво;

– установяване на онлайн сътрудничество  чрез платформата eТwinnning;

– създаване на  програмата за „Активно гражданство“.

Бяха проведени различни обучителни дейности, като всяка дейност беше посветена на различна тема, свързана с проблемите на ЕС (дискриминация, фалшиви новини, демокрация и гражданство на ЕС, замърсяване и потребление, човешки права). Обучителните дейности за учителите бяха насочени към развиване на методически компетенции за интегриране на дейности, свързани с ЕС в учебни предмети. Партньорите по проекта  работиха и  създадоха програма „Активно гражданство” като направиха анализ на обучението по гражданско образование в партньорските училища и създадоха учителски инструментариум с разработени уроци. Всяко партньорско училище стартира клуб по дебати в своите училища. Всеки партньор организира събитие за разпространение на резултатите по проекта и представяне на програмата „Активно гражданство“ на национално ниво.

Крайната цел на проекта  “Активни за укрепване на европейските ценности“  беше постигната:  подобри се разбирането на учениците за европейските ценности,  повиши се желанието им да участват активно в местни кампании срещу дискриминацията, промениха се техните нагласи и предразсъдъци, увеличи се толерантността и съчувствието им, имат по-добро самочувствие за владеенето на английски език и могат да работят в екип.

След успешното приключване на проекта можем да отчетем успешно сътрудничество и устойчиво партньорство между учениците и учителите от ГПЧЕ и училищата от Литва, Италия, Нидерландия, Румъния и Турция. Работата по проекта допринесе за повишаване на европейското измерение на ГПЧЕ “Йордан Радичков“.

Финалният продукт по проекта:

Програмата „Активно гражданство“ – на български език е достъпна тук

https://issuu.com/f.cicale/docs/asev_bulgarian_

Програмата „Активно гражданство“ – на английски  език е достъпна тук

https://issuu.com/f.cicale/docs/asev_result_final_merged

Повече информация за проекта на сайта на проекта

https://europeanvalues2.weebly.com/

Международен семинар за разпространение на резултатите по проект „Активни за укрепване на европейските ценности“ 2021-1-LT01-KA220-SCH-000030299 на програма Еразъм+ на Европейския съюз

На 16-17.02.2024 г. ГПЧЕ “Йордан Радичков“ организира Международен семинар на тема „Демократичното участие и гражданско образование“ с участието на 72 учители. Присъстваха  10 учители от  училища в Румъния и Турция, както и 40 учители от Видинска област, а също и 22 учители от нашето училище.

Проект „Активни за укрепване на европейските ценности“ е партньорство между училища от Италия, Нидерландия, Румъния, Турция, Литва и България в периода март 2022 до февруари 2024 г. По време на обучителните дейности по проекта бяха формирани отбори по дебати и се проведоха обсъждания и дебати по различни теми: дискриминация, интеграция, човешки права, фалшиви новини, отговорно потребление на ресурси. Учителите от партньорските училища направиха сравнителен анализ на обучението по гражданско образование в различните европейски държави на национално и регионално ниво. Те проведоха обучения по различни теми по гражданско образование и събраха разработените уроци в Методическо ръководство „Активно гражданство“, Ръководството беше написано на английски език и преведено на всички езици от партньорството – български, италиански, датски, румънски, литовски и турски език.

Международният семинар за разпространение на резултатите „Демократичното участие и гражданско образование“ се проведе в Конферентната зала на хотел „Ровно“ на 16 и 17 февруари 2024 г. Официално приветствие към участниците отправи г-жа Боянка Никова, директор на ГПЧЕ “Йордан Радичков“. Г-н Владко Вълчев, Старши експерт по обществени науки,  гражданско образование и религия в РУО-Видин представи обзор на обучението по гражданско образование в последните години на тема „Предизвикателства при преподаване на гражданско образование в училище“.

След това г-жа Камелия Георгиева, учител по английски език в ГПЧЕ „Йордан Радичков“ и  координатор на проекта,  запозна присъстващите учители с извършените дейности по проекта и представи Методическото  ръководство в помощ на учителите „Активно гражданство“.

Г-н Емил Живков, главен учител в ГПЧЕ “Йордан Радичков“, представи методиката на интегриране на дебати в различни учебни предмети и запозна учителите  с видовете дебати с презентацията „Водене на дебат – видове дебати“, а Михаела Михайлова, ученичка от 12 клас в ГПЧЕ “Йордан Радичков“ сподели впечатленията си от участие в дебати не само в училище, но и в извънкласни дейности и състезания по дебати на национално ниво.

Г-жа  Цветанка Стоянова,  старши учител по информационни технологии,  показа дигитални платформи и инструменти за „Развиване на умения за активно гражданство и критично мислене чрез онлайн дебати“.

Семинарът продължи със задълбочено разглеждане що е информация и дезинформация. Г-жа  Сабрина Калъчова, ръководител Информационна мрежа Европа Директно –  Видин представи „Цифрово образование и справяне с дезинформацията“ – презентация за сайтовете, подготвени от Европейската комисия за противодействие на дезинформацията.

След това участниците в семинара бяха разделени на две групи и имаха интерактивни дейности в работно ателие по метода на Форум театъра. Г-жа Цветанка Стоянова, eTwinning посланик изнесе лекция на тема „Възпитаване на активно гражданство чрез метода „Форум театър“ – работно ателие. Форум театъра е наречен „театър на подтиснатите“ и дава възможност на зрителите да участват и да променят сюжетната линия с позитивен край.

Международният семинар “Демократичното участие и гражданско образование“ беше успешен начин за разпространение на идеите и резултатите по проект „Активни за укрепване на европейските ценности“ 2021-1-LT01-KA220-SCH-000030299 на програма Еразъм+ на Европейския съюз.

  29

Семинар на тема „Демократичното участие и гражданско образование“

ГПЧЕ „Йордан Радичков“ – Видин организира семинар на тема „Демократичното участие и гражданско образование“ по проект „Активни за укрепване на европейските ценности“ на програма Еразъм+.
Семинарът ще се проведе на 16.02.2024 г. от 15:00 ч до 18:30 ч в Конферентната зала на хотел Ровно. От 19:00 ч е организирана вечеря, която се финансира от проекта.
Най-учтиво Ви каним да присъствате на семинара в хотел Ровно.
Прилагаме Формуляр за регистрация за участие в семинара.
Регистрация ще се приема до 09.02.2024 г.

Съобщение

По проект „Активни за укрепване на Европейските ценности“ на програма Еразъм+ предстоят две мобилности на тема:

 • Европейските ценности, дискусии и представяне чрез средствата на Форум театър от 25.11.2023г. до 02.12.2023г. в гр. Истанбул, Турция;
 • Човешките права, дискусии и работни ателиета от 14 до 20.01.2024г в гр. Ръмницу Вълча, Румъния.

Отправяме покана към учениците от 11-тите класове, които имат активна гражданска позиция по проблемите и могат да изразят и отстояват позиция на английски език. Участниците в мобилностите ще работят в международни групи в дискусии и семинари.

Всички желаещи ученици от 11-тите класове, които желаят да участват в мобилностите, да се явят в петък, 20.10.2023г. от 13.40 ч. в кабинет 201 за интервю на английски език с Комисия по подбора, определена от директора на ГПЧЕ “Йордан Радичков“. Моля всички да се подготвят да предствят тяхното разбиране на европейските ценности и човешките права.

Право на участие имат всички ученици от 11. клас, КОИТО НЕ СА УЧАСТВАЛИ  досега в мобилности по проекти на програма Еразъм+.

ПРОЕКТ „АКТИВНО ГРАЖДАНСТВО ЗА ЧИСТ ВЪЗДУХ“

Посока зелени идеи, мисия енергиен преход, глобални тенденции – реалности и предизвикателства „Състоянието на въздуха в гр. Видин – споделена отговорност“

Урок на открито до автоматичната измервателна станция в града – тема в развитие, с продължение и надграждане. За няколко часа учениците от 11. клас с профилирана подготовка “География и икономика“ и „Химия и опазване на околната среда“ работиха по темата. Знаете ли, че в продължение на години Видин е сред градовете с най  лошо качество на въздуха в България през отоплителния сезон? Причини, факти, тенденции, процеси, проекти, какво мислят и правят експертите и градската управа бяха сред акцентите на дейностите по темата:

 • Презентиране на темата с информационни акценти;
 • Среща с гост г-жа Янина Тодорова – координатор по проекта „Подобряване на качеството на атмосферния въздух в Община Видин“;
 • Проучвания по темата в публикации и медии;
 • Послания, слогани, идеи;
 • Как работи АИС сподели г-н Калоян Живков – оператор на станцията.

Силата на информацията, търсенето на работещи модели, системата за мониторинг на природната среда е пътят, който да следваме.