Проект „ТВОЯТ ЧАС“

llogologo-bg-right

Проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1″ по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 – 2020 г.


Дейности по интереси в ГПЧЕ „Йордан Радичков“ – Видин

 1. Театрално ателие – ръководител Ирина Огнянова Флорова-Капелова
 2. Български народни танци – ръководител Деян Атанасов Славчев
 3. Музика и здраве – ръководител Елка Владимирова Трифонова
 4. Пътешествие в Русия – ръководител Светлана Първанова
 5. Междукултурно общуване – ръководител Камелия Младенова Георгиева
 6. Ателие реклама – ръководител Янка Иванова Виткова
 7. Българското културно-историческо наследство-пътеводителят на Европа – ръководител Валентина Александрова Йорданова
 8. Млад преводач – ръководител Милена Росенова Ружева
 9. Навлизане в света на испанската култура и традиции – ръководител Мариела Любенова Кирилова
 10. Творческо писане на английски език – ръководител Анелия Занониева Димитрова
 11. Ние, българите – ръководител Пенка Кирчева Милушева
 12. Родната книжнина като вдъхновение за знание и творчество – ръководител Соня Любенова Иванова
 13. Млад фотограф – ръководител Атанас Минчев Ничев
 14. Културното наследство на Великобритания – ръководител Вержиния Василева Георгиева
 15. Финансова грамотност и предприемачество – ръководител Елена Илиева Матеева

Дейности за преодоляване на обучителни затруднения в ГПЧЕ „Йордан Радичков“ – Видин

 1. Моята амбиция за образованост – ръководител Соня Любенова Иванова
 2. Насоки и стратегии за решаване на задачи – ръководител Гергана Божидарова Герасимова
 3. Аз уча испански – ръководител Ива Начева Иванова
 4. Математиката не е трудна наука – ръководител Красимира Милотинова Аристотелова
 5. Математиката –лесна и интересна – ръководител Валя Борисова Витковска
 6. Правописен стопаджия – ръководител Сашка Гергова Гергова
 7. Езикът-прозорец към света – ръководител Анна Цветкова Тодорова