Активни за укрепване на европейските ценности

Международен семинар за разпространение на резултатите по проект „Активни за укрепване на европейските ценности“ 2021-1-LT01-KA220-SCH-000030299 на програма Еразъм+ на Европейския съюз

Завърши работата по проект „Активни за укрепване на европейските ценности“

„Как се води дебат“ – Споделяне на впечатления от обучителните дейности по проект “Активни за укрепване на европейските ценности“ по програма Еразъм+

Резултати от поканата за създаване на лого по проект „Активни за укрепване на европейските ценности“

Покана за създаване на лого по проект „Активни за укрепване на европейските ценности“

ГПЧЕ “Йордан Радичков“ започна работа по  проект  на тема “Активни за укрепване на европейските ценности“ /”Active to strengthen European values”/, с акроним ACEV с номер 2021-1-LT01-KA220-SCH-000030299 със срок на действие 2022-2024 г. по програма Еразъм+, съфинансирана от Европейския съюз, по секторна програма КА2 „Сътрудничество за иновации и обмяна на добри практики“, сектор КА220 „Партньорства за училищен обмен“.

По този проект гимназията работи с партньорски училища от Литва, Италия, Румъния, Турция и Нидерландия като водещ координатор е училището от Литва. Той е своеобразно продължение на нашия  проект по гражданско образование „Срещу насилието и дискриминацията“ , който приключи през 2022 г.

Младежката гражданска ангажираност или участие в граждански дейности в ЕС са доста ниски, въпреки че в момента бавно нарастват. Резултатите от анкети и изследвания, проведени от различни европейски организации показват, че участието на младежите в гражданския и политически живот е доста ниско. При работа с ученици се забелязва, че те са пасивни и избягват да изразяват мнението си по конкретна тема. Ние смятаме, че това се дължи не на липсата на знания, а на липсата на компетенции и умения за критично мислене и креативност, както и липсата на практика в публичното говорене и дебатиране. Безспорно е, че младите хора в ЕС трябва да осъзнаят важността си в активното гражданско и политическо участие, да разберат, че техните дейности и решения могат да направят промени за благото на човечеството. Участвайки в дейностите по проекта, учениците ще придобият и подобрят познанията си по актуални проблеми  на Европейския съюз, ще засилят критичното си мислене и творчески умения, ще развият умения за публично говорене и дебат. Те също така ще изградят ценности за важността на активното участие, за да обмислят, преодоляват и вземат решения за проблемите, пред които е изправен ЕС в момента. Езикът на проекта ще бъде английски, така че участниците ще развият езиковите си умения.

Цели: Какво искаме да постигнем с изпълнението на проекта?

– гражданска ангажираност на младежите и развитие на тяхната гражданска отговорност;

–  активно участие на младежите в местни, национални  и европейски инициативи;

– развиване на компетентностите: критично мислене, креативност, решаване на проблеми, толерантност, емпатия;

– развиване на умения за дебат и публично говорене в международен контекст;

– подобряване на сътрудничеството и комуникационните умения на международно ниво;

– установяване на онлайн сътрудничество (etwinnning);

– създаване на  програмата за „Активно гражданство“;

– създаване на стратегии за интегриране на европейски изследвания в училищните предмети с прилагане на практиката на партньорските училища;

– изготвяне на обучителни програми за обучения на ученици, които могат да се използват като неформални обучения в училищата след приключване на дейностите по проекта;

Предстоят различни обучителни дейности, като всяка дейност е посветена на различна тема, свързана с проблемите на ЕС (дискриминация, фалшиви новини, демокрация и гражданство на ЕС, замърсяване и потребление, човешки права). Обучителните дейности за учителите са насочени към развиване на методически компетенции за интегриране на ЕС в учебни предмети. Партньорите по проекта ще работят за  създаване на програма „Активно гражданство” с учителски инструментариум. Всяко партньорско училище ще стартира клуб по дебати в своите училища. Всеки партньор ще организира множество събития на национално ниво. Постоянно ще се организират състезания по дебати и публично говорене. Ще бъде организирана среща с народни представители.

Очаквани резултати от проекта  – учениците да придобият много знания относно ЕС и неговата работа. Учениците ще развият своето критично мислене, креативност, емпатия, толерантност, езикови умения. Те ще бъдат по-мотивирани и активни в своите граждански дейности. Те също така ще развият умения за дебат и публично говорене, ще придобият повече самочувствие за вземане на решения или решаване на проблеми. Учителите ще развият професионалната си квалификация, ще придобият знания и ще подобрят качеството на организацията на урока чрез прилагане на повече различни методи. Ще бъде създадена програмата „Активно гражданство“ с инструментариум за учители.

Предстоят шест обучителни дейности по проекта  с различни теми:

  • Октомври 2022 – „Дискриминация и стереотипи“ – Видин, България;
  • Февруари 2023 – „Интеграцията като основа на демокрацията и европейското гражданство“- Тагиано, Италия;
  • Май 2023 – „Отговорно използване на ресурси“ – Радвилискис, Литва;
  • Октомври 2023 – „Фалшиви новини“ – Ротердам, Нидерландия;
  • Декември 2023 – „Форум театър“ – Истанбул, Турция;
  • Февруари 2024 – „Човешки права“ – Рамницу Валцея, Румъния.

Крайната цел на проекта  “Активни за укрепване на европейските ценности“  е  да подобри разбирането на учениците за европейските ценности, да повиши желанието им да участват активно в местни кампании срещу дискриминацията, да промени техните нагласи и предразсъдъци, да увеличи толерантността им, да им даде по-добро самочувствие за владеенето на английски език и да ги научи да работят в екип.