Активни за укрепване на европейските ценности

ГПЧЕ “Йордан Радичков“ започна работа по  проект  на тема “Активни за укрепване на европейските ценности“ /”Active to strengthen European values”/, с акроним ACEV с номер 2021-1-LT01-KA220-SCH-000030299 със срок на действие 2022-2024 г. по програма Еразъм+, съфинансирана от Европейския съюз, по секторна програма КА2 „Сътрудничество за иновации и обмяна на добри практики“, сектор КА220 „Партньорства за училищен обмен“.

По този проект гимназията работи с партньорски училища от Литва, Италия, Румъния, Турция и Нидерландия като водещ координатор е училището от Литва. Той е своеобразно продължение на нашия  проект по гражданско образование „Срещу насилието и дискриминацията“ , който приключи през 2022 г.

Младежката гражданска ангажираност или участие в граждански дейности в ЕС са доста ниски, въпреки че в момента бавно нарастват. Резултатите от анкети и изследвания, проведени от различни европейски организации показват, че участието на младежите в гражданския и политически живот е доста ниско. При работа с ученици се забелязва, че те са пасивни и избягват да изразяват мнението си по конкретна тема. Ние смятаме, че това се дължи не на липсата на знания, а на липсата на компетенции и умения за критично мислене и креативност, както и липсата на практика в публичното говорене и дебатиране. Безспорно е, че младите хора в ЕС трябва да осъзнаят важността си в активното гражданско и политическо участие, да разберат, че техните дейности и решения могат да направят промени за благото на човечеството. Участвайки в дейностите по проекта, учениците ще придобият и подобрят познанията си по актуални проблеми  на Европейския съюз, ще засилят критичното си мислене и творчески умения, ще развият умения за публично говорене и дебат. Те също така ще изградят ценности за важността на активното участие, за да обмислят, преодоляват и вземат решения за проблемите, пред които е изправен ЕС в момента. Езикът на проекта ще бъде английски, така че участниците ще развият езиковите си умения.

Цели: Какво искаме да постигнем с изпълнението на проекта?

– гражданска ангажираност на младежите и развитие на тяхната гражданска отговорност;

–  активно участие на младежите в местни, национални  и европейски инициативи;

– развиване на компетентностите: критично мислене, креативност, решаване на проблеми, толерантност, емпатия;

– развиване на умения за дебат и публично говорене в международен контекст;

– подобряване на сътрудничеството и комуникационните умения на международно ниво;

– установяване на онлайн сътрудничество (etwinnning);

– създаване на  програмата за „Активно гражданство“;

– създаване на стратегии за интегриране на европейски изследвания в училищните предмети с прилагане на практиката на партньорските училища;

– изготвяне на обучителни програми за обучения на ученици, които могат да се използват като неформални обучения в училищата след приключване на дейностите по проекта;

Предстоят различни обучителни дейности, като всяка дейност е посветена на различна тема, свързана с проблемите на ЕС (дискриминация, фалшиви новини, демокрация и гражданство на ЕС, замърсяване и потребление, човешки права). Обучителните дейности за учителите са насочени към развиване на методически компетенции за интегриране на ЕС в учебни предмети. Партньорите по проекта ще работят за  създаване на програма „Активно гражданство” с учителски инструментариум. Всяко партньорско училище ще стартира клуб по дебати в своите училища. Всеки партньор ще организира множество събития на национално ниво. Постоянно ще се организират състезания по дебати и публично говорене. Ще бъде организирана среща с народни представители.

Очаквани резултати от проекта  – учениците да придобият много знания относно ЕС и неговата работа. Учениците ще развият своето критично мислене, креативност, емпатия, толерантност, езикови умения. Те ще бъдат по-мотивирани и активни в своите граждански дейности. Те също така ще развият умения за дебат и публично говорене, ще придобият повече самочувствие за вземане на решения или решаване на проблеми. Учителите ще развият професионалната си квалификация, ще придобият знания и ще подобрят качеството на организацията на урока чрез прилагане на повече различни методи. Ще бъде създадена програмата „Активно гражданство“ с инструментариум за учители.

Предстоят шест обучителни дейности по проекта  с различни теми:

  • Октомври 2022 – „Дискриминация и стереотипи“ – Видин, България;
  • Февруари 2023 – „Интеграцията като основа на демокрацията и европейското гражданство“- Тагиано, Италия;
  • Май 2023 – „Отговорно използване на ресурси“ – Радвилискис, Литва;
  • Октомври 2023 – „Фалшиви новини“ – Ротердам, Нидерландия;
  • Декември 2023 – „Форум театър“ – Истанбул, Турция;
  • Февруари 2024 – „Човешки права“ – Рамницу Валцея, Румъния.

Крайната цел на проекта  “Активни за укрепване на европейските ценности“  е  да подобри разбирането на учениците за европейските ценности, да повиши желанието им да участват активно в местни кампании срещу дискриминацията, да промени техните нагласи и предразсъдъци, да увеличи толерантността им, да им даде по-добро самочувствие за владеенето на английски език и да ги научи да работят в екип.