Проект “Трудовият пазар в училище“ – покана за участие на ученици от 9., 10. и 11. клас

ПРОЦЕДУРА

за подбор на ученици от включване в целева група по проект 2019-1-BG01-KA229-062582 „Трудовият пазар в училище“  сектор „Партньорство за училищен обмен“, дейност „Стратегическо партнъорство само между училища“ на програма Еразъм + на Европейската комисия, през учебната 2021/2022г.

 Подборът на участниците в мобилностите ще се осъществи от комисия и ще се проведе на два етапа – подбор по документи и интервю.

ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ:

 1. Заявление за участие в подбор /по образец/;
 2. Мотивационно писмо за участие в група за работа по проекта ;
 3. Попълнен Europass CV /автобиография/ – изтегли бланка

ПРАВО НА УЧАСТИЕ ИМАТ:

 1. Ученици, които нямат наложени наказания от ПС
 2. Ученици, които не са допуснали над 5 неуважителни отсъствия.
 3. Ученици, които имат среден успех от предходната година най-малко 4,50.

Посочените документи да се  подадат до 14:30 ч на 18.10.2021 на Секретарката на ГПЧЕ. Комисията ще направи предварителен подбор по представените документи за кандидатстване и ще допусне до интервю само кандидатите, отговарящи на критериите за подбор.

ИНТЕРВЮ – 20.10.2021 г. от 14:30 ч. Окончателният състав на целевата група по проекта ще бъде определен от комисията след провеждане на интервюто. Резултатите от подбора ще се обявят на сайта на училището.

КРИТЕРИИ за подбор и ПРИМЕРНИ въпроси за интервю

Описание на проект „Трудовият пазар в училище“

Гимназия с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков“ работи от 2019 г. по проект „Трудовият пазар в училище“ с номер 2019-1-BG01KA229-062582_1 по програма Еразъм +, съфинансирана от Европейския съюз, по секторна програма КА2 „Кооперация за иновации и обмяна на добри практики“, сектор КА229 „Партньорства за училищен обмен“. Поради пандемията от Ковид-19, дейностите по проекта бяха временно намалени, като действието на проекта беше удължено с 12 месеца до 31.08.2022 г.

ГПЧЕ е координатор на проекта „Labour market at school“.  Партньори по проекта са училища от Гърция, Италия, Португалия и Турция. Проектът е насочен към ученици на възраст 15-17 години. Нашето училище е координатор на проекта, а Камелия Георгиева, учител по английски език, е лице за контакти.

Основните  цели на проекта са: учениците от училищата в партньорството по проекта да придобият умения за развитие на предприемачество, които могат да използват за бъдещото си образование. Проектът ще развие и обогати предприемаческото мислене на учениците, като им позволи да разработват съвместни бизнес идеи, които ще осигурят по-плавния им преход от училище към света на бизнеса. Учениците ще се запознаят с  икономиката в региона на всяко партньорско училище, ще се срещнат с различни предприемачи и представители на  бизнеса в областта. Целта на проекта е учениците да си сътрудничат и да създават иновативни бизнес идеи, които да са пригодени към икономиката в региона на съответната държава.

Досега беше проведена една обучителна дейност в гр. Фатима, Португалия от 02.02.2020 до 8.02.2020 г. Темата на дейностите беше: „Португалската икономика и стартиращи фирми в областта на информационните технологии“. Шест ученици от ГПЧЕ се включиха в работната група и обсъждаха бизнес планове за създаване на стартиращи фирми.

Предстоят още 4 обучителни дейности по проекта с участие на ученици  и учители по темите:

 • Българската икономика и стартиращи малки производствени предприятия – от 02.11.2021 до 6.11.2021 г., като домакин на срещата ще бъде ГПЧЕ;
 • Гръцката икономика и стартиращи предприятия в селското стопанство – от 16.01.2022 до 22.01.2022 г. в гр. Сяр, Гърция;
 • Турската икономика и стартиращи фирми в индустрията за красота от 20.03.2022 до 26.03.2022 г. в гр. Кахраманмараш. Турция;
 • Италианската икономика и стартиращи фирми в областта на дейностите на открито и в спорта от 15.05.2022 до 21.05.2022 г. в гр. Виесте, Италия.

Проектът ще запознае учениците с местната икономика  на петте страни партньори,  какво означава  предприемачество и как се прави бизнес план.

Учениците ще се запознаят с различни култури  и ще развият по-добро разбиране на междукултурните отношения.

Покана за участие:

Каним всички ученици от 9., 10. и 11. клас, които желаят да работят по проект „Трудовият пазар в училище“, да подадат заявление при Секретарката на ГПЧЕ за участие в група за работа по проекта.

Условия за участие:

 1. Да са ученици от 9., 10. и 11. клас.
 2. Да нямат наложени наказания.
 3. Да нямат повече от 5 неуважителни отсъствия.

Процедура:

Заявления ще се приемат до 14:30  ч. на 14.10.2021 г./четвъртък/.

От 14:30 ч. на 18.10.2021 г. /понеделник/ ще се проведе интервю на български и английски език с всички ученици, заявили желание да работят по проекта.

Резултатът от интервюто ще бъде обявен на 19.10.2021 г. /вторник/ на сайта на училището.

ПОКАНА за участие на ученици от 9., 10. и 11. клас в проект “Да се противопоставим на насилието и дискриминацията“

ПРОЦЕДУРА

за подбор на ученици за включване в група за работа по проект 2019-1-LT01-KA229-060496_4 „Срещу насилието и дискриминацията“ по програма Еразъм + сектор „Партньорство за училищен обмен“, дейност „Стратегическо партньорство само между училища“ на програма Еразъм + на Европейската комисия, през учебната 2021/2022г.

Важно: Подборът на участниците в мобилността ще се осъществи от комисия и ще се проведе на два етапа – подбор по документи и интервю.

ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ:

 1. Заявление за участие в подбор /по образец/;
 2. Мотивационно писмо за участие в група за работа по проекта ;
 3. Попълнен Europass CV /автобиография/ – изтегли бланка

 ПРАВО НА УЧАСТИЕ ИМАТ:

 1. Ученици от 9., 10. и 11. клас, които нямат наложени наказания от ПС
 2. Ученици, които не са допуснали над 5 неуважителни отсъствия.
 3. Ученици, които имат среден успех от предходната година най-малко 4,50.
 4. Ученици, които имат годишен успех по английски език от предходната година най-малко 5,00.

Посочените документи да се представят до 14:30 ч. на 18.10.2021г. на Секретарката на ГПЧЕ. Комисията ще направи предварителен подбор по представените документи за кандидатстване и ще допусне до интервю само кандидатите, отговарящи на критериите за подбор.

ИНТЕРВЮ – 19.10.2021 г от 14:30 ч. Избраните кандидати ще бъдат допуснати до интервю в 211 кабинет на ГПЧЕ. Окончателният състав   на целевата група по проекта ще бъде определен от комисията след провеждане на интервюто. Резултатите от подбора ще се обявят на сайта на училището.

КРИТЕРИИ за подбор и ПРИМЕРНИ въпроси за интервю

Описание на проекта

ГПЧЕ “Йордан Радичков“ още през 2019 г. започна работа  по  проект  на тема “Да се противопоставим на насилието и дискриминацията“ /”Standing against violence and discrimination”, с акроним STAVAD/ с номер 2019-1-LT01-KA229-060496_4 със срок на действие 2019-2021 г. по програма Еразъм +, съфинансирана от Европейския съюз, по секторна програма КА2 „Кооперация за иновации и обмяна на добри практики“, сектор КА229 „Партньорства за училищен обмен“.

Поради пандемията от Ковид-19, дейностите по проекта бяха временно намалени, като действието на проекта беше удължено с 12 месеца до 31.08.2022 г.

По този проект гимназията работи с партньорски училища от Литва, Италия, Румъния и Турция, като  водещ координатор е училището от Литва. Той  е своеобразно продължение на нашия  проект по гражданско образование „Срещу стереотипите в училище“, който приключи през 2019 г.

Насилието над деца е феномен, който съществува във всяка държава, общество, етническа или религиозна група, независимо от социалния статус на детето или семейството. Основна заблуда по темата насилие над деца е битуващата представа, че насилието е акт, който задължително включва използването на физическа сила.

Психическото и емоционално насилие, тормоз/малтретиране се квалифицира като системно при критикуване, засрамване, унижаване, порицаване, заплахи, подигравки, предизвикване на страх и безпокойство у детето. Тормозът е една от най-прикритите форми на насилие. Тормоз в училище от връстниците означава, когато едно дете или група деца нарочно се отнасят лошо към друго дете, което е по-слабо и не може да се защити, да им отговори. Тормоз означава, когато към дадено дете се отнасят по този начин не само веднъж, а много пъти в продължение на много време. Дискриминацията към или спрямо даден човек или група е третирането или възприемането му на базата на класа, категория, раса, етнос, религиозна принадлежност или нещо друго вместо спрямо неговите лични качества. Насилието, тормозът и дискриминацията са болезнени преживявания, които неизбежно влияят на цялостното развитие на младите хора.

Училището играе изключително важна роля във всекидневието на децата. Създадохме проекта, защото като учители и родители сме загрижени за бъдещето на децата и смятаме, че стереотипите и дискриминацията може да бъдат премахнати, ако учениците на възраст 14 – 16 години получат по-добро разбиране на проблемите.

Главната ни цел е да включим учениците в противодействието на стереотипите и създаването на спокойна среда в училище. По време на работа по проекта ние ще откриваме формите на дискриминация в училищата в различните страни. Чрез разнообразни дейности – конкурси, творчески дни и тематични работилници, ще повишим осведомеността относно стереотипите, за да можем да променим взаимоотношенията между учениците в положителна насока. Смятаме, че насилието и дискриминацията в училище може да бъдат премахнати, за да растат учениците здрави и уверени в себе си.

Работата по проекта започна през есента на 2019 г. с проучване, проведено от педагогическия съветник Любов Цолова за наличието на тормоз в училището чрез анонимни анкети и обсъждания във фокус-групи на обобщените резултати от анкетите.

След това беше изготвен доклад за положението в училище относно случаите на тормоз и нетолерантност и кои правителствени и неправителствени организации можем да привлечем в помощ за повишаване на осведомеността на учениците за възможностите за противодействие на насилието и дискриминацията.

Ние проведохме първата международна среща по проекта през януари 2020 г. в град Адана, Турция. Там се събраха десет учители от партньорските училища и участваха в семинар на тема: „Насилие,  дискриминация и тормоз в училище – как да ги преодолеем“. Беше направен анализ на ситуацията в партньорските училища в България, Италия, Литва, Румъния и Турция. Професор Салма Заури от Университета в град Чаг, Турция представи проучване за ролята на учителя за утвърждаване на ненасилие в училище. Партньорите обсъдиха инициативи за  привличане на неправителствени и държавни институции в помощ на училището за превенция на дискриминацията и тормоза.

От 27.09.2021 до 01.10.2021г. ГПЧЕ “Й. Радичков“ беше домакин на втората работна среща по проекта. Основна тема на обучителните дейности беше: „НЕ“ на стереотипите и дискриминацията в училище“. В дейностите участваха по 6 ученици и по 2 учители от Литва, Италия, Румъния и Турция. Поради пандемията 15 ученици от Турция присъстваха онлайн по време на дейностите посредством платформата Zoom. От нашето училище 7 ученици работиха в сътрудничество с чуждестранните гости. Общо 40 ученици и 10 учители участваха във втората обучителна дейност по проекта.

Учениците  представиха различни мнения за последствията от стереотипите в училище. Те  проведоха дискусия как да преодолеят езика на омразата и  изразиха становищата си в рисунки и плакати. Учениците се запознаха с различните религии на партньорите  и  направиха кратки скечове на тема “Аз не съм Ти, но можем да бъдем заедно“. След това правиха комикси в електронна платформа, с които да повишат вниманието на другите ученици относно случаите на дискриминация в училище. След обсъждания какво е толерантност и как да бъдем толерантни към различията, учениците представиха мненията си в електронна фото-книга със заглавие “Обединени под Европейското небе“.

Предстоят три обучителни дейности по проекта с участие на ученици и учители по темите:

 • „НЕ“ на насилието“ – в гр. Галац, Румъния от 7 до 13.11.2021г;
 • „ДА“ на равенството“ – в гр. Таранто, Италия от 6 до 12.03.2022г;
 • „НЕ“ на тормоза“ – в гр. Пумпенай, Литва от 29.05.2022 до 04.06.2022г.

Крайната цел на проекта ни е  да подобри разбирането на учениците за европейските ценности, да повиши желанието им да участват активно в местни кампании срещу дискриминацията, да промени техните нагласи и предразсъдъци, да увеличи толерантността им, да им даде по-добро самочувствие за владеенето на английски език и да ги научи да работят в екип.

Фейсбук страница на проекта:

https://www.facebook.com/Standing-against-Violence-ans-Discrimination-2019-2021-113728160357442

ДЕСИСЛАВА МАРИНОВА С ГРАМОТА И СЕРТИФИКАТ ОТ СЪЮЗА НА ХИМИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Нашата млада надежда в областта на природните науки Деси Маринова от 12.В клас беше удостоена с Грамота за спечеленото през месец май трето място на Националния конкурс по химия в състезателната категория „презентация“. В това престижно състезание Деси взе участие със своята разработка на тема „Важните химични елементи за здравия човек“. Талантливата ученичка получи и Сертификат за участие в Празника на химията 2021 на тема: „Химията в наши дни“.

ПОКАНА за организирана безплатна почивка на море в гр. Несебър от 8 до 13.09.2021г.

Уважаеми ученици и родители,

Стартира кампания за кандидатстване и сформиране на втора група ученици по програма „Отново заедно“ на МОН. Училището е одобрено и за втори етап. Всички ученици от 8. до 11. клас през изтеклата учебна година, както и новоприетите ученици в 8. клас за новата учебна година, могат да кандидатстват до 15.08.2021г., като изпратят мейл на адрес otnovozaedno_gpche_vidin@abv.bg със следното съдържание:

1. три имена на ученика, клас през изтеклата година / новоприет през тази година , мейл, моб.тел., класен ръководител

2. три имена на родителя/настойника, съгласен детето да пътува, мейл, моб.тел.

3. преболедувал ли е ученикът Ковид-19 и има ли доказващ направен положителен тест

4. има ли ученикът хронични заболявания с медицински документи през настоящата година

5. в какви състезания, мероприятия, инициативи на ГПЧЕ е участвал ученикът през изтеклата учебна година /за новоприетите ученици – бал за прием в ГПЧЕ/

Критериите при подбор са непроменени по програмата и гласуването на педагогически съвет на групата на 19.08.2021г. ще бъде решаващо!

Всички ученици, без наложени наказания и проблемно поведение в училище, могат да кандидатстват и участват за безплатна почивка на море в Несебър от 8 до 13.09.2021г.

Спазването на сроковете и заявеното желание на посочения мейл са задължителни!