Свободно място

ГПЧЕ „Йордан Радичков“ обявява 1 свободно място в VIII клас,
профил „Чужди езици“ с профилиращи предмети:

 1. английски език
 2. немски език/испански език/френски език

Заявление може да подадете в гимназията до 13.09.2018г.
Телефон за справки: 094 600 442

Родителски срещи

На 12 септември 2018 г. (сряда) от 18:00 часа
ще се проведе родителска среща за 9-те класове в актовата зала.

На 13 септември 2018 г. (четвъртък) от 18 часа
ще се проведе родителска среща за 8-те класове в актовата зала.

Свободно работно място в ГПЧЕ „Йордан Радичков“ – Видин

О    Б    Я    В    А

На основание чл. 258, ал. 1 от ЗПУО и във връзка с чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба 12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти обявявам свободно работно място в ГПЧЕ „Йордан Радичков“ за учебната 2018/2019 год.

 1. Учител по история и цивилизация – по чл. 68 ал. 1 т. 1, във връзка с чл. 70 ал. 1 от КТ.

Изисквания:

 • Висше образование /бакалавър или магистър/;
 • Професионална квалификация – учител;

Необходими документи:

 1. Заявление до директора;
 2. Професионална автобиография /CV/;
 3. Копие на диплома за завършено образование;
 4. Копие на документи за професионална квалификация;
 5. Препис — извлечение от трудова книжка;
 6. Свидетелство за съдимост – при назначаване;
 7. Медицинско свидетелство съгл. чл.215 ал.1 т.3 от ЗПУО — при назначаване.

Срок за подаване на документите: 31.08.2018 год. в канцеларията на училището.

Телефон за връзка: 094600442/ GSM 0885563701

Любомир Георгиев                                                                    /П.П/
Директор на ГПЧЕ „Йордан Радичков”

Свободни места за учебната 2018/2019 година

Гимназия с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков“
обявява свободни места за учебната 2018/2019 година:

IX клас, профил „Чужди езици“

 • 6 места с:
  Първи чужд език: английски език
  Втори чужд език: немски език, френски език, руски език / по избор /

X клас, профил „Чуждоезиков“

 • 3 места с профилиращи предмети: английски език, френски език, български език и литература, история и цивилизация
 • 8 места с профилиращи предмети: английски език, френски език, български език и литература, информационни технологии
 • 3 места с профилиращи предмети: английски език, немски език, български език и литература, математика

XI клас, профил „Чуждоезиков“

 • 3 места с профилиращи предмети: английски език, френски език, български език и литература, география и икономика
 • 1 място с профилиращи предмети: английски език, немски език, български език и литература, математика

XII клас, профил „Чуждоезиков“

 • 5 места с профилиращи предмети: английски език, френски език, български език и литература, история и цивилизация
 • 5 места с профилиращи предмети: английски език, френски език, български език и литература, математика

Телефон за справки: 094 600 442

Списък на учениците, които са одобрени за участие в обучителна дейност в Гранада, Испания от 7 до 13.11.2018 по проект „Стереотипите спират творчеството“

 1. Радина Андреева Кирилова – 8 в
 2. Ванеса Цветелинова Ангелова – 8 б
 3. Анита Ангелова Иванова – 9 б
 4. Анна Петре – 8 г
 5. Сандра Иларионова Дочева – 8 б
 6. Зорница Мартинова Василева – 9 б
 7. Стефън Иво Иванов – 8 г
 8. Пламен Красимиров Каменов – 8 а

Резерви:

 1. Светослава Сергеева Владимирова – 8 г
 2. Симона Петрова Йорданова – 9 б

Комисия:

 1. Любов Цолова
 2. Камелия Георгиева
 3. Милена Ружева
 4. Вержиния Василева
 5. Наталия Василева

ГРАФИК на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране – 04.07 – 06.07.2018 г. вкл.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране – до 12.07.2018 г. вкл.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране – 13.07 – 17.07.2018 г. вкл.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране – 19.07.2018 г.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране – 20.07 – 24.07.2018 г. вкл.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране – до 26.07.2018 г. вкл.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране – 27.07 – 30.07.2018 г. вкл.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране – 02.08.2018 г.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване – определя се от директора на училището до 11.09.2018 г. вкл.

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием – до 14.09.2018 г. вкл.

Покана за участие в проект „Стереотипите спират творчеството“

Гимназия с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков“ работи по проект „Стереотипите пречат на творчеството“ с номер 2017-1-BG01-KA219-036268 в секция „Стратегически партньорства само между училища“ на програма Еразъм+ на Европейската комисия. Проектът е двугодишен и е финансиран от Европейския съюз. Създадохме проекта в сътрудничество с учители и ученици от Турция, Италия, Испания и Румъния, като нашето училище е координатор на проекта, а Камелия Георгиева, учител по английски език, е лице за контакти.

Стереотипите са представи и мнения, които са широко споделяни от дадено население. Стереотипите се формират от обобщаване, често твърде опростено, на един или повече отличителни белези на дадена група. Те могат да бъдат положителни или отрицателни. Те произтичат от нашето възпитание и преживявания, но също и от информацията и посланията, които ни отправят медиите. Стереотипите улесняват комуникацията, тъй като са разпознаваеми от много хора по целия свят. Те действително ни помагат да разбираме другите, света и самите себе си. Но в същото време могат да бъдат опасни, ако се основават на погрешна преценка и/или подценяват даден индивид, група или проблем. Те много трудно се променят, тъй като са „удобни“ и спестяват редица въпроси. Дискриминацията възниква във всяка ситуация, в която дадено лице или общност третира друг човек или група от хора несправедливо заради тяхна специфична характеристика. Най-често срещаните форми на дискриминация включват поведение, ръководено от предразсъдъци, произтичащи от цвят на кожата, пол, увреждане, религия или сексуална ориентация. Дискриминацията към или спрямо даден човек или група е третирането или възприемането му на базата на класа, категория, раса, етнос, религиозна принадлежност или нещо друго вместо спрямо неговите лични качества.

Училището играе изключително важна роля във всекидневието на децата. Създадохме проекта, защото като учители и родители сме загрижени за бъдещето на децата и смятаме, че стереотипите и дискриминацията може да бъдат премахнати, ако учениците на възраст 14 – 16 години получат по-добро разбиране на проблемите.

Главната ни цел е да включим учениците в противодействието на стереотипите и създаването на спокойна среда в училище. Ще открием формите на дискриминация в училищата в различните страни. Ще използваме различни дейности, за да се противопоставим на стереотипите, като включим учениците си в тях.

На срещата през февруари 2018 г на партньорските училища в Неапол, Италия  дефинирахме видовете стереотипи, свързани с  националностите: що е пряка и  непряка  дискриминация; формите на дискриминация  и техните последици – ксенофобия, хомофобия и трансфобия.

През май 2018 год. в гр. Галати, Румъния разгледахме стереотипите по  полов и расов признак и техния ефект.  На третата среща в гр. Гранада, Испания през ноември 2018 г. ще разгледаме и дискутираме различни стереотипи, свързани с религията.Ще анализираме случаи, в които стереотипите и дискриминацията са имали лоши последици.

Гимназия с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков“ ще бъде  домакин на четвъртата среща с ученици от партньорските училища от Турция, Испания, Италия и Румъния  през март 2019 г. Тема на срещата ще бъде как да противодействаме на стереотипите и дискриминацията в училище.

Учениците ще се запознаят с различни култури  и ще развият по-добро разбиране на междукултурните отношения.

Покана за участие:

Каним всички ученици от осми и девети клас, които желаят да работят по проект „Стереотипите спират творчеството“, да подадат заявление в библиотеката за участие в третата мобилност с ученици в периода 7-13 ноември 2018 г. в гр. Гранада, Испания.

Условия за участие:

 1. Да са ученици от 8 и 9 клас.
 2. Да нямат наложени наказания.
 3. Да нямат повече от 5 неуважителни отсъствия.
 4. Да имат декларация от двамата родители, че могат да пътуват в чужбина, придружавани от учител.
 5. Да подпишат декларация, че ще бъдат домакин – приемно семейство на ученик от партньорските училища през м. март 2019 г.

Процедура:

Заявления могат да се получат в библиотеката.

Заявления ще се приемат до 14:00  ч. на 25.06.2018 г./понеделник/

От 12:00 ч. на 26.06.2018 г./ вторник/ ще се проведе интервю на български и английски език с всички ученици, заявили желание да работят по проекта.

Ще бъдат избрани  ученици за участие в мобилност от 7-13.11.2018г. в гр. Гранада, Испания.

Резултатът от интервюто ще бъде обявен на 27.06.2018г. /сряда/

Избраните ученици трябва да направят копие на личната си карта при секретарката на гимназията до 12:00 ч. на 29.06.2018 г./петък/ и също да представят декларация от двамата родители, че могат да пътуват в чужбина, придружавани от учител.

ЗАЯВЛЕНИЕ

КРИТЕРИИ

МОТИВАЦИОННО ПИСМО

ПРИМЕРНИ ВЪПРОСИ ЗА ИНТЕРВЮТО НА КАНДИДАТИТЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ПРОЦЕДУРА