ЗАПОЧНАХА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПЪРВИЯТ МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ НА ГПЧЕ „ЙОРДАН РАДИЧКОВ“ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

Нашата първата международна среща по проект „Да се противопоставим на дискриминацията и тормоза“ с номер 2016-1-BG01-KA219-023713 по Ключова дейност 219 „Стратегическо партньорство за иновации и обмен на добри практики“ в секция „Стратегически партньорства само между училища“, сектор „Училищно образование“ на програма Еразъм + на Европейската комисия. Наши партньори  по проекта  бяха учители и ученици от Турция, Словения и Португалия, като нашето училище Гимназия с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков“, Видин, България, като координатор на проекта беше домакин. В първата международна среща взеха участие колеги от партньорските ни училища:

– Олинда Мартинс и Хосе Кампос от град Барселос, Португалия,

–  Мая Пресерен и Матея Гърмек от град Сежана, Словения,

– Хатидже Айдин и Муса Ялчинтепе от град Анталия, Турция.

Създадохме проекта, защото като учители и родители сме загрижени за бъдещето на децата и смятаме, че насилието и дискриминацията в училище може да бъдат премахнати, за да растат те здрави и уверени в себе си.

За по-добро разбиране на понятията дискриминация и тормоз нашата първа международна среща започна със семинар на тема:Дискриминация и тормоз. Ролята на учителя за утвърждаване на ненасилие в училище. Ролята на неправителствените и държавни институции в помощ на училището за превенция на дискриминацията и тормоза“. За целта  бяхме поканили:

  • доц. Райна Захариева от Софийския университет “Св. Кл. Охридски“
  • г-жа Донка Панайотова, председател на НПО Организация ДРОМ,
  • г-н Димитър Тодоров, председател на Комисията за защита от Дискриминация – Видин
  • г-жа Жанет Борисова, представител на отдел „Закрила на детето“ – Видин.

Те задълбочено разгледаха понятията дискриминация и тормоз и предложиха различни модели за противодействие на тези проблеми. Освен научните изследвания по темата за ролята на учителя за утвърждаване на ненасилие в училище, предложени от доц. Захариева, нашите лектори от неправителствения и държавен сектор  споделиха опит за възможностите на институциите да помагат при различни проблеми, свързани с дискриминацията и тормоза – как НПО Организация ДРОМ е изградила механизми за десегрегация и как Отдел Закрила на детето и Комисията за защита от дискриминация противодействат със законови средства на тези проблеми и подпомагат училището в борбата срещу тях.

Поради усложнената метеорологична обстановка – минусови температури,снегонавявания, затворени пътища и  затворени училища поради грипна вълна, координаторът по проекта ни Камелия Георгиева и Сашка Петкова продължиха международната среща в София. На 10 и 11 януари 20117 г. в Центъра за развитие на човешките ресурси – София, 8 учители – координаторите и колеги от всички партньорски се срещнаха и обсъдиха различни аспекти на проекта  по изпълнението му, като прилагане на различни методики – за избор на участници, за комуникация между партньорите, за изготвяне на доклади.

Проведена бе дискусия как да измерване напредъка, постигнат по проекта и как да се оценяват дейностите и резултатите, как да се осъществи разпространение на резултатите от проекта и как да се осигури устойчивост на проекта.

Беше започната дискусия за разработване на програма за включване на жертвите на тормоз. Разгледани бяха и дейности по управление на риска и контрол на времевия график. Участниците от срещата подготвиха презентация по време на срещата за ролята на учителя за предотвратяване на дискриминацията и тормоза. Набелязани бяха дейности за подготовка на предстоящите обучителни посещения в Португалия, Словения и Турция. Подписани бяха договори и бяха връчени сертификати на участниците в първата международна среща.

Одобрено бе логото на проекта.