„ОТНОВО ЗАЕДНО“ В ГРАД БАНСКО, ОКТОМВРИ 2022г.

Във връзка с подготовка на група от 40 ученици (10 от 8. клас) от ГПЧЕ – Видин, почиващи безплатно в гр. Банско 21-26.10.2022г., от 28.09.2022г. до 9.10.2022г се подават при класните ръководители заявления от всеки желаещ ученик по образец. Бланката-образец се изтегля от сайта на ГПЧЕ, попълва се като самооценка от всеки ученик /ясно се посочват документи, участия в изяви, аргументи/ и се предава на хартиен носител на класния ръководител до 9.10.2022г.

На Педагогически съвет /10-12.10.2022г./ ще се гласува поименно окончателно сформираната група и ще бъде публикувана на сайта на ГПЧЕ.