КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ НА ТЕМА „СЪДЪТ ПРЕЗ МОИТЕ ОЧИ“

Окръжен съд – Видин организира конкурс за ученическо есе на тема „СЪДЪТ ПРЕЗ МОИТЕ ОЧИ ”, който е част от инициативата „Дни на отворени врати в съдебната власт”.

Всички участниците в конкурса ще бъдат отличени с удостоверения, а победителите ще получат  парични награди: първо място – 70лв., второ място – 50лв. и трето място – 30лв.

Обявяването на най-добрите есета и връчването на наградите, ще се проведе в „Деня на отворени врати“ на 05.06.2019г. от 11.00 часа в Съдебната палата, зала №3. Всеки участник в конкурса  е поканен на инициативата.

Могат да участват ученици от VIII-и до ХІІ-ти клас от всички училищата на област Видин.

Есетата трябва да бъдат подадени в срок до 24.05.2019г в регистратурата на Окръжен съд Видин, по пощата или на имейлa на съда: os.vidin@abv.bg

Всяко есе трябва да съдържа следната информация:

– име, презиме и фамилия на участника;

– област, община, населено място, пълно наименование на училището, клас;

– телефонен номер на участника;

– електронен адрес на участника;

Всеки участник има право да участва с едно есе.

Конкурсните работи да отговарят на следните изисквания:

– Формат: DOC или DOCX на Microsoft Word;

– Обем: до три печатни страници формат А4;

– Подравняване: двустранно;

– Шрифт: Times New Roman;

– Размер на шрифта: 14;

Критерии:

– Демонстриране на познания за съдебната власт;

– Теза, съответстваща на формулираната тема;

– Оригиналност и творчески подход;

– Недвусмислено изразяване на лична позиция;

– Удачно подбрани аргументи;

– Използване на подходящи стилно-езикови средства за постигане на убедителност и въздействие;

– Спазване на езиковите норми.

Отличените есета ще бъдат публикувани на интернет сайта.

Висшия съдебен съвет също обявява конкурс за ученическо есе на тема „Откровено за съдебната власт“ и определи 7 юни 2019 г. за датата, на която да се проведе „Ден на отворените врати“. За по-вече информация: http://www.vss.justice.bg/page/view/8805

Ръководството на Окръжен съд  Видин цели  тази инициативата  да повиши правната култура на учениците, да се провокират творческите им търсения и вниманието им към съдебната власт и пожелава успех на всички участници.

При нужда от допълнителна информация във връзка с посочената инициатива и отправяне на предварителни заявки за посещения:

Тел: 094923008
„Връзки с обществеността“
Т. Кръстева