Свободно работно място в ГПЧЕ „Йордан Радичков“ – Видин

О    Б    Я    В    А

На основание чл. 258, ал. 1 от ЗПУО и във връзка с чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба 12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти обявявам свободно работно място в ГПЧЕ „Йордан Радичков“ за учебната 2018/2019 год.

  1. Учител по история и цивилизация – по чл. 68 ал. 1 т. 1, във връзка с чл. 70 ал. 1 от КТ.

Изисквания:

  • Висше образование /бакалавър или магистър/;
  • Професионална квалификация – учител;

Необходими документи:

  1. Заявление до директора;
  2. Професионална автобиография /CV/;
  3. Копие на диплома за завършено образование;
  4. Копие на документи за професионална квалификация;
  5. Препис — извлечение от трудова книжка;
  6. Свидетелство за съдимост – при назначаване;
  7. Медицинско свидетелство съгл. чл.215 ал.1 т.3 от ЗПУО — при назначаване.

Срок за подаване на документите: 31.08.2018 год. в канцеларията на училището.

Телефон за връзка: 094600442/ GSM 0885563701

Любомир Георгиев                                                                    /П.П/
Директор на ГПЧЕ „Йордан Радичков”