ЗАПОВЕД

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО и заповед РД09-626/11.03.2020 година на Министъра на образованието и науката и във връзка с във връзка с регистрирания епидемичен подем на грип и остри респираторни заболявания
Н А Р Е Ж Д А М:
1. Задължения да педагогическите специалисти:
1.1 Всички учители в началото на всеки учебен час да напомнят на учениците за стриктно спазване на личната хигиена, да се мият по-често ръцете, да не си разменят храни и напитки, да използват само лични пособия. Да избягват пряк достъп помежду си.
1.2. При дезинфекциране на ръцете на учениците, това да става под наблюдението на учител.
1.3. При поява на неразположение от ученик, същият се изпраща в лекарският кабинет в училище и се уведомяват родителите и личния лекар за да предприемат мерки за осигуряване на здравни грижи за детето.
2. Задължения на помощно-обслужващия персонал:
2.1 Ежедневно да се дезинфекцират подовете и повърхностите във всички кабинети и класни стаи. Най-малко два пъти на смяна.
2.2 Коридорите и санитарните възли да се дезинфекцират след всяко междучасие.
2.3 Домакина на училището да осигури дезинфектант за ръце във всеки кабинет и класна стая.
2.4 Охраната на училището не допуска в сградата външни лица, родители и др. Всички изчакват служител или класен ръководител във външното фоайе на училището.
3. Родители:
3.1 Изпращат на училище децата си само ако са здрави. Болни деца ще бъдат връщани от училище и ще бъдат уведомявани личните лекари.
3.2 Осигуряват на децата си мокри кърпички, вода и по възможност закуска.
3.3 Да напомнят на учениците за стриктно спазване на личната хигиена, да си мият по-често ръцете, да не си разменят храни и напитки, да използват само лични пособия. Да избягват пряк достъп помежду си.
4. Ученици:
• Да избягват контакт с болни хора, особено такива с кашлица;
• Да избягват посещения на МОЛ и обществени заведения;
• Да прилагат общите хигиенни правила по отношение на ръцете и храната;
• Да измиват ръцете си със сапун и вода ИЛИ използват дезинфекционен разтвор на алкохолна основа преди хранене, след използване на тоалетната и след всеки контакт с животни;
• Да покриват устата и носа си с тъкан или ръкав (не с ръце), когато кашлят или кихат. Ако имат достъп до хирургични маски за лице, да използват такава и я изхвърлят след това безопасно.
• Да следват подходящи правила за дезинфекция /измиване на ръцете, за да избегнат разпространението на вируса на други хора.
• Да се проветряват всяко междучасие класните стаи и кабинетите.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на горепосочените лица срещу подпис за сведение и изпълнение.

Контрола по заповедта ще осъществявам лично.
Любомир Георгиев
Директор на ГПЧЕ „Йордан Радичков”